جستجو

آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی

نوامبر 22, 2016

آنژیوپلاستی عروق کرونر قبل از انجام آنژیوپلاستی موارد خاصی رارعایت کرده وانجام داد. مهم