Posted on Leave a comment

بهترین متخصص قلب و عروق اصفهان( بهترین فوق تخصص قلب و عروق اصفهان ) (قسمت سوم)

بهترین متخصص قلب و عروق اصفهان( بهترین فوق تخصص قلب و عروق اصفهان )
قسمت سوم:
همانگونه که در قسمت های گذشته این مقاله اشاره شده، بحث انتخاب بهترین متخصص قلب در اصفهان( بهترین فوق تخصص قلب و عروق اصفهان )، از دیرباز، یکی از موارد مورد بحث در مباحث پزشکی قلب و عروق اصفهان بوده و هست.

در حقیقت، معیارهای انتخابی بهترین متخصص قلب اصفهان( بهترین فوق تخصص قلب اصفهان )، تابعی از انتخاب بهترین متخصص قلب و عروق ایران،( بهترین فوق تخصص قلب و عروق ایران )است و همان معیارهایی که برای انتخاب بهترین متخصص قلب و عروق در ایران( بهترین فوق تخصص قلب و عروق در ایران )را می توان برای انتخاب بهترین متخصص قلب و عروق اصفهان( بهترین فوق تخصص قلب و عروق اصفهان )بکار برد.
در انتخاب بهترین متخصص قلب و عردق اصفهان( بهترین فوق تخصص قلب و عروق اصفهان )، معیارهای گوناگونی ذکر گردید که از جمله آن می توان به تجربه متخصص قلب و عروق، مدارک تحصیلی متخصص قلب و عروق، رعایت معیارهای اخلاقی و… مورد بحث قرار می گیرد.
اما این معیارها تنها معیارهای انتخاب متخصص قلب و عروق کشور( بهترین فوق تخصص قلب و عروق کشور )و به تبع آن بهترین متخصص قلب و عروق اصفهان( بهترین فوق تخصص قلب و عروق اصفهان )به همین موارد خلاصه نمی شود، بلکه برخی صاحبنظران برای انتخاب بهترین متخصص قلب و عروق اصفهان( بهترین فوق تخصص قلب و عروق اصفهان )، از معیار همراهی با بیمار از سویی و از طرف دیگر پرهیز از سمپادی استفاده می کنند. مفهوم این‌معیار در انتخاب بهترین متخصص قلب و عروق ایران( بهترین فوق تخصص قلب و عروق ایران )، آن است که بهترین متخصص قلب و عروق کشور( بهترین فوق تخصص قلب و عروق کشور )کسی است که بتواند درک کاملی از شرایط بیمار، چه از بعد مسائل و مشکلات پزشکی و چه از نظر مسائل خانوادگی وی، داشته باشد. در این نگرش، بهترین متخصص قلب و عروق کشور( بهترین فوق تخصص قلب و عروق کشور )، کسی است که بتواند خود را از نظر تشخیص و نیز از نظر عاطفی، به بیمار و خانواده او نزدیک سازد و آمال و مشکلات اورا با تمام وجود درک کند در عین حال از اثر پذیری غیر قابل قبول پزشک از بیمار پرهیز نماید.
واقعیت آنست که برخی بیماری های خطیر و مزمن، می توانند باعث اثر منفی در رفع و درمان اطرافیان و از جمله پزشک مربوطه شود، این در حالیست که بهترین متخصص قلب و عروق ایران( بهترین فوق تخصص قلب و عروق کشور )، نبایستی دستخوش اینگونه تاثیرات منفی باشد‌.
ادامه دارد…………

دیدگاهتان را بنویسید