نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

ترومبوفلبیت: (قسمت چهارم)

علائم لخته در بدن

ترومبوفلبیت
تشخیص:
فلبیت ایلیو فمورال دارای چهره بالینی مشخصی است که غالباً برای تشخیص صحیح کفایت می‌کند بروز تورم ناگهانی یک طرفه از نوک پا تا ناحیه مغبتی همراه با افزایش حرارت عضو وجود وریدهای کولاترال روی ران و منطقه مغبنی و اتساع وریدهای پا از علائم مشخصه انسداد وریدی است. بدون وجود این یافته های کلاسیک تست های بی آزار(impedance plethysmographyوآزمایشDoppler) بسیار ارزنده اند تا با ۹۰ تا ۹۵ درصد دقت جواب می‌دهند در مواردی که این تست ها منفی یا مشکوک باشند ممکن است انجام فلبوگرافی لازم باشد. فشار به ورید ایلیاک به وسیله یک تومور یا غدد لنفی ممکن است تصویر بالینی مشابهی داشته باشد و تست های بی آزار فوق در این حالت نیز ممکن است جواب مثبت همراه باشند.
فلبیت پشت ساق پا تشخیص بالینی بسیار مشکل‌تر است هرگاه یک طناب حساس وریدی موجود باشد تست‌های دیگر ممکن است لازم نباشد یکی از علائم دیگر جنبه غیر اختصاصی دارند. در این موارد تست های بی آزار فوق هم کمکی به تشخیص نمی کنند چنین اظهار شده است که یک مطالعهphleborheography منفی تشخیص فلبیت را منتفی میکند لیک در این تست از موارد مثبت کاذب زیاد است تست فیبرینوژن نشان دار شده به وسیله ی ۱۲۵ با دقت بیشتری همراه است اما بازهم موارد مثبت کاذب و منفی کاذب اینکه زیاد بوده است انجام ونوگرافی برای تشخیص قطعی لازم است. فلبیت ورید زیرتر قوی یا زیر بغلی با تورم اندام فوقانی و وجود وریدهای کولاترال را در اطراف شانه و یک طرف قفس از نظر بالینی قابل تشخیص است.
ادامه دارد…….

دیدگاهتان را بنویسید