نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

دکتر رضاهادی زاده:

 

دکتررضاهادی زاده:
پدرعزیزودانشمندم استادفقیدوپرآوازه دانشگاه اصفهان، شادروان دکتررضاهادی زاده ، به سال ۱۳۱۴ هجری شمسی ، درخانواده ای اصیل ومذهبی، درمرکزشهراصفهان بدنیاآمدند.

نام وآوازه دکتررضاهادی زاده(پدرارجمندوفقید اینجانب، دکترمحمودهادی زاده) ، بعنوان استادی متبحر، مدیری توانمندوالگویی کامل برای دانشجویانی که دردانشگاه اصفهان ، افتخارشاگردی ایشان راداشتند، همواره جاویدودرخاطره هاحک شده خواهدماند.

دوران کودکی دکتررضاهادی زاده، همچون سایرکودکان آن سالها که ازطرفی عشق وعلاقه به تحصیل علم وکسب کمالات داشته. وازسویی باکمبودامکانات مواجه بودند، باسختی های خاص خودهمراه بوده است.

پدرم روانشاددکتررضاهادی زاده، اولین دوره های تحصیل وکسب علم وفضیلت راهمچون دیگردانش آموزان زمان خود. باآموزش قرآن کریم ودرکنارآن یادگیری گلستان سعدی آغازنمودند.

علاقه ذاتی پدرم( شادروان دکتررضاهادی زاده) به کسب علم ودانش، سبب می شدتاایشان بسرعت آموزشهای اولیه رافراگرفته وبه مدارج بالاترصعودنمایند.

ازسوی دیگررشدونمودرخانواده ای مذهبی وداشتن دودمانی درخشان وعالم که اکثرقریب باتفاق آنان، اهل علم وازعلمای سرشناس وعالمان زاهدو پاک زمانه خودبودند، سبب می شدکه دکتررضاهادی زاده، ازهمان دوران کودکی، علم واخلاق راتوامان بیاموزد وبه آراستگی اخلاقی نیزهمت گمارد.
ادامه دارد…..

 

دیدگاهتان را بنویسید