پیشگیری ازکروناویروس

روشهای جلوگیری ازورودکروناویروس به داخل ریه ها؟

مرکزواریس اصفهان (مرکز فوق تخصصی درمان واریس اصفهان) علیرغم آنکه ازسالهاقبل به درمان واریس(درمان انواع واریس) بدون جراحی وبدون نیازبه بیهوشی، پرداخته ودرمورددرمان واریس وبیماریهای عروقی ، تعدادزیادی مقاله ومطلب درموردواریس ودرمان واریس منتشرکرده است، ولی باتوجه به شیوع کرونا (کروناویروس) که تبدیل به یک معضل جهانی شده است، توجه شماعزیزان رابه ویدئوی ضمیمه درموردکروناویروس وروشهای جلوگیری ازوردوکروناویروس(ویروس کرونا)به بدن وجلوگیری ازورودکروناویروس به داخل ریه هاست،جلب می نمائیم.
سایرمقالات رادراین زمینه وموضوعات مشابه ، درسایت زیربدست آورید:

Www.doctorhadizadeh.ir

دیدگاه‌ خود را بنویسید