جستجو

فشارخون

۱ ژانویه 3, 2016

۲۶% جمعیت بالغین در جهان و ۲۰% جمعیت بالغین در کشور ما  بالا دارند. با افزایش سن ، شیوع فشارخ