نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

مرگ ناگهانی قلبی : قسمت پنجم

بهترین دکتر قلب اصفهان

مرگ ناگهانی قلبی :

حوادث مساعد کننده برای مرگ ناگهانی قلبی و میوکارد حساس ممکن است از هم مجزا باشند به گونه ای که در غیاب حساسیت میوکارد حوادث مساعد کننده مثل عوامل اتونوم بدون خطر اتفاق بیفتد حوادث مساعد کننده مانند عوامل اتونومیک بدون هیچ ضرری رخ دهند. به همین ترتیب وجود یک میوکارد حساس بدون عوامل مساعد کننده ممکن است منجر به آریتمی نشود آریتمی ها بیشتر از ۹۰ درصد مرگ های ناگهانی قلبی ناشی از اختلالات ریتم کشنده قلبی می‌باشند که تقریباً ۸۰ درصد به علت تاکیکاردی یا فیبریلاسیون بطنی و ۲۰ درصد به علت یک برادی آریتمی شدید یا آسیستول بطنی رخ می دهند

از بین رفتن تغییر پذیری ریتم سینوسی کاهش حساسیت گیرنده های فشاری و تناوب موجST-T. در بطن ناپایدار از لحاظ الکتریکی ایجاد می‌شوند پیش از تا کیکاردی بطنی که منجر به فیبریلاسیون بطنی می شود. اغلب افزایش در ضربان سینوسی درجات پیشرفته ای از اکتوپی بطنی از بین رفتن آریتمی سینوسی دیده می شود

که نشانگر کاهش درتون واگ یا افزایش فعالیت سمپاتیک می باشد .فقط درصد کوچکی از بیماران تغییرات ایسکمیک ST دارند برا دیکاردی و آسیستول بطنی. به صورت شایع‌تری در قلب های شدیداً بیمار دیده می‌شوند

و نمایانگر درگیری وسیع رشته های پرو کنژ ساب آندوکاردیال توسط فرایند ایسکمیک می باشد. بلوک دهلیزی بطنی اغلب با شیوع کمتری نسبت به آسیستول دیده می شود

مکانیسم‌های غیر آریتمیک باشیوع کمتر مرگ ناگهانی قلبی عبارت از انفکاک الکترومکانیکی. پارگی بطنی تامپوناد قلبی انسداد حاد مکانیکی در برابر جریان در دیسکسیون حاد عروق خونی بزرگ و…می باشند.
ادامه دارد….

دیدگاهتان را بنویسید