نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

چه کنیم که کروناویروس(ویروس کرونا) ازطریق غذاوارد بدن مانشود؟

کرونا

ویروس کرونا(کروناویروس) می تواند عوارض خطرناکی بهمراه داشته باشد.
چه کنیم که کروناویروس(ویروس کرونا) ازطریق غذاوارد بدن مانشود؟
ویدئوی ضمیمه راکه دراین زمینه است، مرکزواریس اصفهان(کلینیک واریس اصفهان) به شماعزیزان تقدیم می کند.
09138991980 تلفن

دیدگاهتان را بنویسید