کاردیولوژی هسته ای

کاردیولوژی هسته ای

 

کاردیولوژی هسته‌ای روشی بسیارمناسب برای تشخیص بیماری های قلبی عروقی است.کاردیولوژی هسته ای (پرفیوژن اسکن) بر این حقیقت پایه گذاری شده است که ابزارهای نصب شده در خارج بدن قادر به ثبت تشخیص و اندازه گیری اشعه خروجی از بافت های قلبی بعد از تزریق رادیو ایزوتوپ به آنها می باشند کاربری روش های هسته ای برای تعیین پاتوفیزیولوژی پیش آگاهی و تشخیص در بیماران قلبی اثبات شده است این روش ها را می توان به آسانی تکرار کرد و هم برای تصویر برداری و هم برای مطالعات توزیع زیستی(biodistribution) مفید می باشند در شرایط مناسب بالینی می توان تغییرات در فعالیت قلبی حجم بطنی خون رسانی عضله قلب حیات و متابو لوسیم میوکارد را ارزیابی نمود.

فعالیت قلبی درپرفیوژن اسکن:
ارزیابی فعالیت کلی و موضعی قلب با استفاده از رادیو نوکلیئدهایی که این مطالعه در فضای داخل عروقی می مانند مسیر است تکنولوژی کامپیوتر اهمیت زیادی دارد فعالیت قلب را میتوان با دو روش عمومی سنجید در طی اولین عبور ایزوتوپ از گردش خون مرکزی یا به دنبال موازنه آن در منبع خون قلبی آنژیو کاردیوگرافی هسته ای با روش اولین عبور(Tirst Pass) ظرف ۳۰ ثانیه پس از تزریق داخل وریدی تکنتیم ۹۹m (99m TC) کامل می شود تجزیه گذرا و آناتومیک رادیو ایزوتوپ هنگام اولین عبور آن از گردش خون مرکزی وجود دارد بنابراین اندازه گیری های همزمان فعالیت بطنهای چپ و راست امکان پذیر است تجزیه منحنی های زمان فعالیت که از مناطق مربوط بطنی استخراج شده اند امکان تعیین کسر جهشی بطنی (Ventricular ejection fraction) را فراهم می نماید (شکل ۳۰-۳۳) شمارش میزان تشعشع از یک حفره قلبی با حجم آن حفره متناسب است به علاوه با استفاده از همین اطلاعات می توان سرعت پر شدن و خالی شدن بطن حجم های بطنی و وضعیت کمی کیفی حرکات منطقه‌ای دیواره را بررسی نمود پرکاربرد در ترین روش مطالعات رادیونوکلئید تعادلی(equilibration radionuclide) میباشد سیگنالهای استاتیک را به یک بررسی دینامیک فعالیت قلب تبدیل می کنند برای رسیدن به این هدف99mTC به گلبولهای قرمز بیمار متصل می شود نشان 99mTC به صورت ثابت ای تا چند ساعت در حجم خون داخل عروقی باقی می ماند با استفاده از الکترو کاردیو گرافی اطلاعات هسته ای بر حسب زمان ظهورشان در سیکل قلبی تقسیم بندی می شوند اطلاعات مربوط به چند صد سیکل قلبی جمع بندی شده و مجموع اطلاعات محاسبه شده و به صورت نقاط پشت سر هم ۱۰ تا ۵۰ میلی ثانیه نمایش داده می شوند که باهم یک سیکل قلبی مداوم را مشخص می نمایند منحنی حجم بطنی که از این اطلاعات به دست آمده امکان اندازه گیری مستقیم کسر جهشی سرعت های پر شدن و جهش و حجم های بطنی را فراهم می نماید همچنین این داده ها به صورت مجموعه‌ای از تصاویر نمایش داده می شوند که اگر به صورت سینمایی پخش کردند امکان ارزیابی بصری الگو های انقباضی موضعی را فراهم می کنند روش های کامپیوتری برای کسر جهشی منطق ای اندازه گیری کمی فعّالیت منطقه‌ای را میسر می‌کند با استفاده از روش کسرا جهشی منطقه ای کل خون بطن چپ در وضعیت مایل چپ و قدامی به پنج ناحیه مجزا مربوط به نواحی سپتال راسی جانبی تقسیم می‌شود منحنی های زمان فعالیت مجزا از هر کدام از این نواحی تهیه می شود که امکان تجزیه کمی فعالیت منطقه ای را فراهم می نماید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید