پرسش از دکتر هادی زاده

کلیه هم وطنان عزیز میتوانند پرسش های خود را از دکتر هادی زاده بپرسند. کلیه پرسش ها توسط دکتر مورد بررسی قرارمیگیرد و جواب برای وی ارسال خواهد شد.