Posted on Leave a comment

تومور های قلبی

ایست قلبی

اگرچه قلب دربرابر پیدایش بدخیمی های اولیه مقاوم می باشد،اما مکان شایعی برای درگیری ثانویه توسط تومور های متاستاتیک به حساب می آید. تومور های اولیه قلب در ۱ مورد از ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ از اتوپسی های غیر انتخابی دیده شده است،در حالی که درگیری متاستاتیک ممکن است در حدود ۲۰% از بیماران سرطانی یافت شود. تشخیص درگیرشدن قلب توسط تومور اغلب به تاخیر می افتد زیرا شک کمتری را بر می انگیزد، با این حال،این امر تقریباً همیشه به وسیله تکنیک های غیر تهاجمی استاندارد( اکوکاردیوگرافی، توموگرافی کامپیوتری و تصویرنگاری به وسیله رزونانس مغناطیسی )قابل ردیابی می باشد ‌. تظاهر بالینی یک بیمار مبتلا به تومور قلبی بیش از آنچه که به وسیله بافت شناسی تومور مشخص می گردد، بواسطه اندازه و محل قرارگیری آن تعیین می شود. تومور های داخل حفره ای به وضوح یک دریچه قلبی را درگیر کرده و ممکن است ایجاد اختلال عملکرد دریچه لی نمایند( به وسیله انسداد و / یا پس زدن ). تومور های داخل میوکاردی نیز ممکن است از نظر بالینی نهفته بوده و یا منجر به آرتیمی یا بلوک قلبی گردند. تومورقلبی داخل پریکاردی، عموماً وقتی که حفره های قلبی تحت فشارازسوی تومورقلبی تحت فشار قرار می دهند، آشکار می گردند.
اغلب تومورهای قلبی اولیه خوش خیم می باشند درحالی که همه تومور های ثانویه، بدخیم می باشند.
شایعترین تومورقلب اولیه میکزوم است،سایر توموها عبارتند از فیبروم ها، لیپوم ها، فیبروالاستوم ها و رابدومیوم ها. برخورد با موتورهای اولیه بدخیم که معمولاً سارکوم هستند، فقط به طور اتفاقی می باشد.
در گیری قلب توسط تومورهای قلب ثانویه شایعتر از نئوپلاسم های اولیه بوده و غالباً به ناشی از سرطان های ریه و پستان می باشد. که مجموعاً نشان دهنده شیوع نسبی آنهاست. این دو تومور مجموعاً به عنوان علت بیش از نیمی از تمام موارد تومورهای قلبی به حساب می آیند. همچنین درگیری قلبی با لنفوم کانسر مری، لوسمی و ملانوم، شایع بوده و گهگاه ممکن است با بدخیمی های دیگر نیز دیده شود

Posted on Leave a comment

ادامه مبحث خلط خونی

خلط خونی

در هربیمار مبتلابه هموپتیزی(خلط خونی) قابل توجه انجام برنکوسکپی برای تعیین موضع وعلت خونریزی ضرورت دارد. در این آزمایش اولیه حتی اگر کشف علت مقدور نباشد تعیین اینکه خون ار کدام برنش خارج میشود واجد اهمیت است. این کاردرخونربزی های شدید که مسیله جراحی مطرح میشود ضرورت کامل دارد ولی در این موارد بعلت وجود مقدار زیادی خون در سیستم تراکیو برنشیک یافتن محل خونریزی بسیار مشکل یا غیر ممکن است. در این بیماران غالبا از برنکوسکوپ فیبراپتیک استفاده میشود لیکن بسیاری متخصصین برنکوسکوپ غیر قابل انعطاف ولوله گشاد را ترجیح میدهند زیرا با این وسیله راحتر میتوان خونهای موجود در مجاری را خارج کرد ودر صورت لزوم به کمک پاکینگ خونریزی را متوقف نمود.در حالاتیکه خونریزی مداومت یابد یا تدابیر دیگر اطلاعات لازم را بدست ندهد ممکن است برنکوسکپی های مکرر ضروری باشد.
در هر هموپتیزی باید منشا خونریزی مشخص گردد. حتی در مواردیکه ضایعه مشخصی در عکس سینه دیده شود ممکن است خونریزی از نقطه مخفی دیگری منشا گرفته باشد. همچنین در مواردیکه منشا خونریزی در دفعات قبل مشخص شده باشد، خونریزی بعدی میتواند منشا دیگری داشته باشد. از اینقرار معمولا هر رویداد هموپتیزی محتاج مطالعات تشخیصی است.

درمان خلط خونی(هموپتیزی)

خونریزی درون ریوی خوشبختانه معمولا خود به خود متوقف می‌شود تا زمان توقف خونریزی باید بیمار را در وضعیتی قرار داد که ریه دچار خونریزی در پایین‌ترین نقطه ثقل قرار گیرد برای اخراج خون ممکن است سرفه کافی باشد لیکن گاه استفاده از دستگاه مکنده ضرورت دارد
از تجویز سداتیو های قوی که سرفه را از بین می‌برند باید خودداری کرد یک جراح سینه باید به مشورت خوانده شود و لوله تراشه و دستگاه مکنده باید در کنار بیمار حاضر باشد هرگاه خونریزی شدید و ناگهانی رخ دهد می تواند لوله را کورکورانه در شاخه اصلی اش را صحت قرارداد و بالون آن را باد کردها دوره ریه از یکدیگر جدا شود و تجمع خون محدود به یکی از ریتینگ گردد در این موارد اگر شرایط اجازه دهد بهتر از کاتتر بالون دار را تحت راهنمایی برنکوسکپ درشاخه بر نشی لوبیا قطعه دچار خونریزی قرار داد تا هر چه ممکن است تجمع خون به منطقه کوچکی از ریه محدود شود انتقال خون بر حسب لزوم و با توجه به مقدار خون دفع شده و اندازه گیریها هماتوکریت فشار خون سرعت تنفس و پرونده ادرار انجام می شود پس از توقف خونریزی مطالعات لازم به شرحی که فوقا ان آماده برای تعیین علت و نیز دامنه و شدت بیماری زمینه‌ساز آغاز می گردد آنگاه در مشورت با جراح سینه لزوما و احتمال موفقیت عمل جراحی مورد توجه قرار می گیرد به طور معمول ضایعات موضعی را میتوان بعد و خارج کرد اما ضایعات وسیع نظیر تازی وسیع و پراکنده یا سارکوئیدوز همراه با اسپرم قابل برداشت نیست لذا بین این دو مرکز حالات بینا بینی زیادی وجود دارد و در مورد هر بیمار باید جداگانه تصمیم‌گیری نمود

Posted on Leave a comment

لنفادم( ادم لنفاوی )

درمان لنفادم

لنفادم به ورم( ادم )ناشی از تجمع لنف، دراثر انسداد جریان آن بر می گردد.

لنفادم یکی ازعلل ورم دست وپااست که می تواندبطورمجزاویادرهمراهی باواریس دیده شود، لذامرکزواریس اصفهان (مرکزواریس ودرمان لنفادم اصفهان) توجه شماعزیزان رابه مقاله زیرجلب می نماید
علت شناسی و میزان بروزلنفادم(لنف ادم):
لنفادم می تواند اولیه یا ثانویه باشد. شایعترین فرم لنفادم اولیه، لنفادم مادرزادی است که البته فامیلیال نبوده و در زمان تولد وجود دارد. یک فرم فامیلیال مادرزادی( بیماری Milroy’s )به صورت صفت اتوزومال غالب به ارث می رسد. شکل دیگری نیز با سندرم Noonan’s( در حدود ۱۵% از موارد مبتلا )همراه می باشد. لنفام Praecox در زمان بلوغ آشکار گشته و با هیپوپلازی مادزادی لنفاتیک همراه است. یک فرم تاخیری نیز ممکن است در میانسالی آشکار گردد.
لنفادم اولیه درخانم ها شایعتر است‌. اکثر موارد در زمان تولد آشکار بوده و یا قبل از ۴۰ سالگی ظاهر می گردد. این سندرم با زردی ناخن ها، پلوران افیوژن مکرر و لنفادم مشخص می شود و عقیده بر این است که ثانویه به ناهنجاری های متعدد لنفاتیک در منطقه درگیر می باشد.
سندرم فامیلیالی که شامل کستاز داخل کبدی عود کننده و لنفادم می باشد، احتمالاً به واسطه نقص عروق لنفاتیک در کبد و اندام هاست.
لنفادم ثانویه بیشتر ناشی از تروما می باشد. این حالت اکثراً درنتیجه برداشتن غدد لنفاوی از طریق جراحی و یا فیبروز ثانویه به رادیاسیون به دنبال جراحی سرطان، می باشد. لنفوم یا کارسینوم متاستاتیکی که غدد لنفاوی را درگیر کرده است نیز ممکن است مسیر جریان لنف را مسدود نموده و ایجاد لنفادم نماید. عفونت فیلاریایی در مناطق گرمسیری، یکی از علل لنفادم ثانویه می باشد.
تظاهرات بالینی: لنفادم به طور تیپیک تدریجی شروع می شود. اندام درگیر بدون هیچگونه تظاهرات دیگری، بزرگ می گردد. اندام متورم، نرم و گوده گذار بوده و ادم در هنگام شب، فروکش میکند. به مرور زمان، پوست ضخیم شده و نمی توان آنرا به صورت چین پوستی بلند کرد، و ادم پایدارتر می گردد. بیشترین اعضاء درگیر در اغلب موارد اندام های تحتانی هستند. در حدود نیمی از بیماران، ادم یکطرفه است. ممکن است که لنفاژیت و سلولیت روی ادم سوار شوند. در موارد طول کشیده لنفادم ممکن است به لنفاژیو سارکوم تبدیل می گردد.
تشخیص: تشخیص لنفادم را می توان با یک لنفوگرام رادیوایزوتوپ تایید نمود. کلوئید سولفور رنیوم نشاندار شده با تکنزیوم ۹۹m، کلوئید تری سولفید آنتی موآن نشاندار شده با تکنزیوم ۹۹m، در فضاهای web پا تزریق می گردد. ۳۰ دقیقه و ۶۰ دقیقه بعد، ناحیه ایلیواینگوینال اسکن می شود. در لنفادم، برداشت ماده ایزوتوپ به توسط غدد لنفاوی کاهش یافته است، درحالی که در ادم ناشی از انسداد وریدی، برداشت ایزوتوپ به دلیل افزایش جریان لنف، بیشتر از میزان طبیعی می باشد. تشخیص دقیق نوع لنفادم، توسط لنفانژیوگرافی تعیین می شود. ماده حاجب بطور مستقیم به داخل یکی از عروق لنفاتیک ما تزریق گردیده، یا یک ماده حاجب محلول در آب به طور داخل پوستی تزریق( interacutoneous )شده و به وسیله لنفاتیک ها برداشت می شود. به وسیله این تکنیک می توان فقدان یا هیپوپلازی و تعداد لنفاتیک های کوچک که مشخص کننده لنفادم ثانویه هستند، افتراق داد.
پیش آگهی: لنفادم اولیه اختلالی است که به آهستگی پیشرفت کرده و به درمان پاسخ نمی دهد.در مواردی که لنفادم ناشی از عفونت می باشد، می توان آن را به طور موثر با آنتی بیوتیک درمان نمود.
درمان لنفادم:
درمان، در لنفادم اولیه نگهداری عضو در یک و وضعیت تا حد امکان بدون ادم است تا از فیبروز و عفونت ثانویه جلوگیری گردد. بالا نگهداشتن عضو به طور مستمر به کار گرفتن جوراب های الاستیک و برخی داروهاا ممکن است مفید واقع گردند. برخی از داروها از طریق فعال کردن ماکروفاژها، پروتئین را می شکنند، از این رو، ویسکوزیته را کاهش داده و جریان لنف را تسهیل می نمایند. ممکن است جراحی در موارد پیشرفته، جهت خارج سازی بافت زیر جلدی و تحریک تشکیل عروق جدید لنفاوی، انجام گیرد. گزارش شده است که در بعضی موارد، آناستوموز عروق لنفاوی کوچک با وریدها به وسیله جراحی میکروسکوپی، نتایج خوبی داشته است.
درمرکزواریس ودرمان لنفادم اصفهان، درکناردرمان واریس، انواع لنفادم واختلالات لنفاوی، تحت درمان قرارمی گیرند.
تلفن:
32242165
09211016462

Posted on Leave a comment

بیماری های عروق لنفاوی اندام ها

بیماری های عروق لنفاوی اندام ها

لنفادم ولنفانژیت ، دوبیماری اصلی عروق لنفاوی می باشند.

لنفاژیت، التهاب عروق لنفاوی است، و عموما منشاء آن باکتریال می باشد.
علت شناسی لنفانژیت: در غالب موارد، استرپتوکوک همولیتیک یا استافیلوکوک طلایی، عامل عفونی مسئول می باشند. هر دو عامل فوق کوآگولاز مثبت هستند. باکتری ها از طریق ترومای موضعی و و یا از راه زخم ها به داخل سیستم لنفاتیک راه می یابند. در بیشتر موارد، هیچ راه شناخته شده ای جهت ورود، یافت نمی شود. عفونت از عروق لنفاوی به گره های لنفاوی منطقه ای گسترش می یابد.
پاتولوژی لنفانژیت:
درجات مختلفی از التهاب در بافت زیر جلدی و گره های لنفاوی منطقه ای یافت می شوند.
تظاهرات بالینی: تظاهرات موضعی لنفاژیت رگه های سرخ رنگی است که در محل اولیه ورود و انتشار جرم عفونت زا به عقده های لنفاوی منطقه ای دیده می شود. عقده های لنفاوی، متورم و حساس می شوند‌. همچنین ممکن است که منطقه ای از سلولیت در اطراف آن وجود داشته باشد. علائم سیستمیک همراه عفونت می تواند جزئی از تظاهرات بیماری را تشکیل دهند.
تشخیص: وجود تظاهرات موضعی لنفاژیت و واکنش های همراه معمولاً در جهت تشخیص، کافی می باشند. ممکن است لکوسیتوز همراه با افزایش سلول های پلی‌مورفونوکلئر وجود داشته باشد. با کشت ارگانیسم از محل ورود یا از بافت زیر جلدی می توان از تشخیص مطمئن شد. ممکن است که تشخیص لنفاژیت حاد از یک سلولیت ژنرالیزه و با ترومبوقلبیت، مشکل است.
پیش آگهی: پیش آگهی در صورت درمان اولین حمله درفردی که از سایر جهات طبیعی است، خوب می باشد. در مواردی که حملات مکرر وجود داشته باشد. لنفادم بوجود آمده و محیط عص و مبتلا بزرگ می ماند‌.
درمان: دردرمان لنفانژیت ، بکارگیری آنتی بیوتیک سیستمیک مناسب است. علاوه بر این، درناژ جراحی کانون عفونت نیز اهمیت دارد. اقدامات حمایتی شامل استراحت، بالا نگه داشتن اندام عفونی و استفاده از یک پوشش گرم و مرطوب نیز کمک می‌کند. برای جلوگیری از بروز لنفادم، می توان از جوراب های حمایتی الاستیک برای چندین هفته؛ استفاده کرد. در موارد عود کننده باید علل لنفادم ثانویه را جست و جو کرد.
جهت کسب اطلاعات بیشتربامرکزدرمان لنفادم اصفهان تماس حاصل فرمایید.
09211016462
32242165

Posted on Leave a comment

شنت راست به چپ دربیماران ریوی: قسمت اول

ریه

شنت راست به چپ دربیماران ریوی:

در افراد نرمال مختصر شنت راست به چپ وجود دارد ولی در بیماران ریوی گاه شنت های شدید بوجود میاید. Continue reading شنت راست به چپ دربیماران ریوی: قسمت اول

Posted on Leave a comment

بهترین متخصص واریس کشور (بهترین متخصص واریس ایران)

دکتر محمود هادی زاده

بهترین متخصص واریس کشور (بهترین متخصص واریس ایران)

کلینیک واریس اصفهان،تلفن: ۳۲۲۴۲۱۶۵_۰۳۱\۰۹۲۱۱۰۱۶۴۶۲ از سال ها قبل،توسط دکتر محمود هادی زاده با هدف درمان واریس با استفاده از بهترین روش های جدید درمان واریس(لیزر واریس،RF واریس،چسب واریس،اسکلروتراپی واریس و سایر روش های جدید درمان واریس)افتتاح و راه اندازی شده است. Continue reading بهترین متخصص واریس کشور (بهترین متخصص واریس ایران)

Posted on Leave a comment

چه کنیم که کروناویروس(ویروس کرونا) ازطریق غذاوارد بدن مانشود؟

کرونا

ویروس کرونا(کروناویروس) می تواند عوارض خطرناکی بهمراه داشته باشد.
چه کنیم که کروناویروس(ویروس کرونا) ازطریق غذاوارد بدن مانشود؟
ویدئوی ضمیمه راکه دراین زمینه است، مرکزواریس اصفهان(کلینیک واریس اصفهان) به شماعزیزان تقدیم می کند.
09138991980 تلفن

Continue reading چه کنیم که کروناویروس(ویروس کرونا) ازطریق غذاوارد بدن مانشود؟

Posted on Leave a comment

مرگ ناگهانی قلبی: قسمت ششم

ایست قلبی

مرگ ناگهانی قلبی

حوادث زمینه ساز و میوکارد حساس ممکن است از هم جدا باشند به گونه ای که در نبود حساسیت میوکارد حوادث مساعد کننده مثل عوامل اتونوم بدون خطر اتفاق بیفتد. Continue reading مرگ ناگهانی قلبی: قسمت ششم

Posted on Leave a comment

کرونا را شکست می دهیم

کرونا

ویروس کرونا(کروناویروس) کلیه کشورهای جهان راتسخیرکرده ودرحال گسترش هرچه بیشتراست.مرکزواریس اصفهان(مرکزفوق تخصصی واریس اصفهان)توجه شماعزیزان رابه ویدئوی ضمیمه که درموردتوصیه های مهم درموردکروناویروس (ویروس کرونا)است، جلب می نماید.

Continue reading کرونا را شکست می دهیم

Posted on Leave a comment

یکی ازتوصیه های مهم برای پیشگیری ازکروناویروس، ماندن درخانه است.

ویروس کرونا

برای پیشگیری ازکروناویروس(ویروس کرونا) روشهای مختلفی توصیه شده اند.یکی ازتوصیه های مهم برای پیشگیری ازکروناویروس، ماندن درخانه است.امادرزمان ماندن درخانه، چه کارهابی می توان انجام داد؟
ویدئوی ضمیمه راکه مرکزواریس اصفهان(مرکزفوق تخصصی درمان واریس اصفهان)جهت پیشگیری ازویروس کرونا تقدیم نموده است، مشاهده بفرمائید.

Continue reading یکی ازتوصیه های مهم برای پیشگیری ازکروناویروس، ماندن درخانه است.

Posted on Leave a comment

پیشگیری ازکروناویروس(ویروس کرونا) بویژه درخانواده هایی که افراد مبتلابه ویروس کرونادارند

پیشگیری

پیشگیری ازکروناویروس(ویروس کرونا) بویژه درخانواده هایی که افراد مبتلابه ویروس کرونادارند، ازاهمیت بسزائی برخورداراست.
ویدئوی ضمیمه رامرکزواریس اصفهان(مرکز فوق تخصصی واریس اصفهان) جهت آموزش پیشگیری ازکروناویروس(پیشگیری ازویروس کرونا) به شماعزیزان تقدیم می نماید.

Www.doctorhadizadeh.ir

Continue reading پیشگیری ازکروناویروس(ویروس کرونا) بویژه درخانواده هایی که افراد مبتلابه ویروس کرونادارند

Posted on Leave a comment

ماسک تنفسی و تشخیص ماسک تنفسی مناسب

ماسک تنفسی

درموردکروناویروس (ویروس کرونا) مرکزواریس اصفهان(مرکزفوق تخصصی واریس اصفهان) مطالب گوناگونی رامنتشرنموده است که درموردکروناویروس (وبروس کرونا) دراختیارهمگان قرارگرفته است.
باتوجه به نیازبه پیشگیری ازکروناویروس (ویروس کرونا) توسط ماسک تنفسی و….، مرکزواریس اصفهان، ازشمادعوت می کندکه درموردماسک تنفسی و تشخیص ماسک تنفسی مناسب ، ویدئوی ضمیمه رامشاهده بفرمائید.
مرکزواریس اصفهان.

Continue reading ماسک تنفسی و تشخیص ماسک تنفسی مناسب

Posted on Leave a comment

روشهای جلوگیری ازورودکروناویروس به داخل ریه ها؟

پیشگیری ازکروناویروس

مرکزواریس اصفهان (مرکز فوق تخصصی درمان واریس اصفهان) علیرغم آنکه ازسالهاقبل به درمان واریس(درمان انواع واریس) بدون جراحی وبدون نیازبه بیهوشی، پرداخته ودرمورددرمان واریس وبیماریهای عروقی ، تعدادزیادی مقاله ومطلب درموردواریس ودرمان واریس منتشرکرده است، ولی باتوجه به شیوع کرونا (کروناویروس) که تبدیل به یک معضل جهانی شده است، توجه شماعزیزان رابه ویدئوی ضمیمه درموردکروناویروس وروشهای جلوگیری ازوردوکروناویروس(ویروس کرونا)به بدن وجلوگیری ازورودکروناویروس به داخل ریه هاست،جلب می نمائیم.
سایرمقالات رادراین زمینه وموضوعات مشابه ، درسایت زیربدست آورید:

Www.doctorhadizadeh.ir

Continue reading روشهای جلوگیری ازورودکروناویروس به داخل ریه ها؟

Posted on Leave a comment

آخرین توصیه های سازمان بهداشت جهانی درموردویروس کرونا(کروناویروس)

ویروس کرونا

مرکزواریس اصفهان(مرکزفوق تخصصی درمان واریس اصفهان) شماعزیزان رابه تماشای ویدئوی پیوست که درزمینه آخرین توصیه های سازمان بهداشت جهانی درموردویروس کرونا(کروناویروس) وروشهای درامان ماندن ازابتلابه کروناویروس(ویروس کرونا ) است، دعوت می کند.
Www.doctorhadizadeh.ir

Continue reading آخرین توصیه های سازمان بهداشت جهانی درموردویروس کرونا(کروناویروس)

Posted on Leave a comment

کلینیک فوق تخصصی درمان واریس در اصفهان

برای مشاهده فیلم و مصاحبه انجام شده با بیمار پس از درمان لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید
Continue reading کلینیک فوق تخصصی درمان واریس در اصفهان

Posted on Leave a comment

یکی ازروشهای مهم پیشگیری ازکروناویروس

کرونا ویروس

درمواجهه باویروس کرونا(کروناویروس)(ویروس کووید۱۹)(covid19 virus) , راههای زیادی برای پیشگیری ازکووید۱۹)(covid19virus)(ویروس کرونا) ونیزبرای درمان ویروس کرونا بکارگرفته شده اند.
یکی ازروشهای مهم پیشگیری ازکروناویروس رادرویدئوی ضمیمه مشاهده می فرمائید

مرکزفوق تخصصی واریس اصفهان

تلفن 32242164 _ 031

09138991980

#لیزر_واریس
#مرکز_واریس_اصفهان

Continue reading یکی ازروشهای مهم پیشگیری ازکروناویروس

Posted on Leave a comment

علائم کروناویروس چیست؟

کرونا ویروس

کروناویروس(ویروس کرونا ) تبدیل به یک همه گیری جهانی شده است.
درمان کروناویروس چیست؟ آیا درمان کروناویروس دردسترس قراردارد؟
اگردرمان کروناویروس(درمان ویروس کرونا) دردسترس نباشد، چه بایدکرد؟ پیشگیری ازکروناویروس(پیشگیری ازویروس کرونا) چگونه است؟ علائم کروناویروس چیست؟ درصورتیکه به پاسخ این پرسشهاعلاقمندهستید، ویدئوی ضمیمه راملاحظه بفرمائید.
Continue reading علائم کروناویروس چیست؟