Posted on Leave a comment

بیماری های عروقی اندام ها 《قسمت چهارم》

ادامه مبحث بیماری رینود:
پاتوفیزیولوژی :علت رنگ پریدگی در طی حمله پدیده رینود انقباض عروقی شدید یا اسپاسم شرایین انگشتان است که منجر به کاهش شدید جریان خون می گردد.

Continue reading بیماری های عروقی اندام ها 《قسمت چهارم》

Posted on Leave a comment

بیماری های عروقی اندام ها 《قسمت سوم》

ادامه مبحث بیماری رینود:
رینودمی تواندبابرخی بیماری هاهمراهی داشته باشد.بعنوان نمونه در یک مطالعه ، ۲۶% بیماران مبتلا به انواع مختلف آنژین قفسه صدری ، میگرن داشته و در ۲۴% آنها ، پدیده رینود تشخیص داده شد.

Continue reading بیماری های عروقی اندام ها 《قسمت سوم》

Posted on Leave a comment

بیماری های عروقی اندام ها 《قسمت دوم》

تشخیص بیماری قلبی

سبب شناسی رینود(اتیولوژی) و میزان بروزبیماری رینود:
بیماری رینود شایعترین علت پدیده رینود بود ه و ۶۰% از بیماران مبتلا به این اختلال را شامل می گردد. اگرچه بیماری رینود می تواند در هر سنی شروع شود ، معمولاً در بین سنین ۲۰ و ۴۰ سالگی، بطور بالینی تظاهر می نماید. این بیماری در خانم ها به مراتب شایعتر از آقایان است.

Continue reading بیماری های عروقی اندام ها 《قسمت دوم》

Posted on Leave a comment

بیماری های عروقی اندام ها

تشخیص بیماری قلبی

بیماری های عروقی اندام ها
《قسمت اول》
بیماریهای عروقی دست وپا(اندامها) ، طیف وسیعی ازبیماریهارادربرمی گیرند.دراندامها سه دسته اصلی عروق وجوددارندکه عبارتندازسرخرگها، سیاهرگهاوعروق لنفاوی.
طی چندین مقاله ، به بررسی این بیماریهامی پردازیم.

Continue reading بیماری های عروقی اندام ها

Posted on Leave a comment

بهترین فوق تخصص قلب و عروق اصفهان

(بهترین متخصص قلب و عروق اصفهان)
دکترمحمودهادی زاده فوق تخصص قلب وعروق، فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی و فلبولوژی، فوق تخصص نارسایی قلب ازسالهاقبل به درمان بیماران مبتلابه بیماریهای قلبی عروقی می پردازند.این مقاله، درسایت دکترهادی زاده درج شده است.

Continue reading بهترین فوق تخصص قلب و عروق اصفهان

Posted on Leave a comment

مروری بر نارسائی قلب(قسمت چهارم)

هر مکانیسم آغاز کننده ای معمولاً اثر متمایز کننده خود را در نارسائی قلب به همراه دارد. از این قرار نارسائی ناشی از بیماری روماتیسمی قلب مجموعه علائمی متفاوت از مجموعه علائم نارسائی بیماری هیپرتانسیو قلب بوجود می آورد و این هر دو با نارسائی ناشی از قلب ریوی تاریخچه ای متفاوت دارند. در حقیقت حتی نارسائی های با یک اتیولوژی واحد نیز عواقبی متفاوت در پی دارند.مطالب تکمیلی درسایت دکترهادی زاده تحت عنوان بهترین متخصص قلب وعروق اصفهان دردسترس است. تنگ شدن تدریجی شاخه های شرائین کرونر ممکن است آنقدر مخفی بماند که تنگی نفس و خستگی نامناسب بیمار که ناشی از نارسائی بطن چپ است اشتباهاً به کهن سالی بیمار نسبت داده شود. برعکس انسداد ناگهانی یکی از شرائین بزرگ کورونر در اثر پیوند یک ترمبوز روی پلاک ارتریوسکلروزی ممکن است باعث انفارکتوس وسیع میوکارد ، اسکارمیوکارد و نارسائی شدید و مقاوم قلب گردد.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده تماس بگیرید.

یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.

Posted on Leave a comment

مروری بر نارسائی قلب《قسمت پنجم》

جز موارد فوق العاده استثنائی همیشه یکی از بطن ها زودتر از دیگری دچار نارسائی میشود. چون عوارض تولید کننده سربار یا آسیب نظیر ارتریوسکلروز کرونر و هیپر تانسیون ، بیشتر متوجه بطن چپ میگردد. معمولاً نارسائی قلب از بطن چپ آغاز میشود و تنگ نفس که نمایانگر احتقان و خیز ریه است شایعترین شکایت ابتدائی بیمار است. برعکس هنگامی که بطن راست در ابتدا نارسا گردد احتقان وریدهای سیستمیک و خیز محیطی بدن معمولاً غلبه دارد. نارسائی بطن چپ شایعترین علت نارسائی بطن راست است و با بروز نارسائی بطن راست تنگ نفس بیمار در اثر کاهش برون ده بطن راست و احتقان ریه بهبود میابد.
مکانیسمی که نارسائی بطن راست را بدنبال نارسائی بطن چپ ایجاد میکند روشن نیست. توجیه سنتی آنست که هیپرتانسیون ریوی ناشی از نارسائی بطن چپ باعث نارسائی بطن راست میشود لیکن شدت هیپرتانسیون ریوی در این شرایط یه اندازه ای نیست که بار فوق العاده ای به بطن راست تحمیل نماید. بیشتر بنظر میرسد پیوستگی بافت عضلانی هر دو بطن عامل مسلط در این نارسائی ثانوی باشد. درمورد اینکه نارسائی بطن راست تا چه اندازه در نارسائی بطن چپ موثر است اختلاف نظر وجود دارد و حل مشکل نیز آسان نیست زیرا در موارد زیادی نارسائی ناشی از بیماری های مستقل بطن چپ با نارسائی بطن راست همراه است.
اجتماع نارسائی بطن راست و چپ بطور سنتی با اصطلاح نارسائی احتقانی قلب( congestive heart failure ) توصیف میشود. این یک اصطلاح محاوره ای است که تصویری را از ناتوانی فیزیکی ، تنگ نفس ، برجستگی وریدهای گردن ، احتقان کبد و خیز محیطی بدن را به ذهن منتقل میکند لیکن در عین حال عوارضی بالینی را هم روشن میکند که اندازه گیری آنها در کنار بستر بیمار امکان پذیر است.مطالب تکمیلی ، درسایت دکترهادی زاده، زیرعنوان بهترین متخصص قلب وعروق اصفهان(بهترین فوق تخصص نارسایی قلب)دراختیارشماست. از این قبیل است افزایش فشار وریدی ، افزایش زمان گردش خون و کاهش ظرفیت حیاتی ریه که کلیه آنها با درمان نارسائی قلب بهبود میابند.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده تماس بگیرید.

یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.

Posted on Leave a comment

مروری بر نارسائی قلب (قسمت سوم)

تعریف و توصیف قابل قبول همگانی برای نارسائی قلب وجود ندارد. معهذا متخصصین اصطلاح نارسائی قلب را در دو صورت بکار می برند : ۱-برای اینکه نشان دهند عدم کفایت عمل بخشی از قلب ، نظیر دریچه ها یا میوکارد ، باعث مجموع علائم احتقان و وریدی ریوی سیستمیک گردیده است. ۲-با عنوان یک اصطلاح مترادف با عدم کفایت عضله ی قلب در اثر سربار سنگین یا یک بیماری درونی قلب. در این فصل نارسائی قلب با توصیف دوم یعنی با عنوان نارسائی میوکارد مورد بحث قرار میگیرد زیرا چنین انتخابی دارای مزایای زیر است:
ناتوانی عمل قلب و چهره بالینی حاصل از این ناتوانی را می توان با رویدادهای فیزیولوژیک و بیوشیمیک در عضله ی قلب و با پاتوژنر نارسائی قلب ارتباط دارد ، از اختلاط مسئله با عوارض خارج از میوکارد اجتناب میشود و مواردی که تصویر بالینی مشابه ای با نارسائی قلب دارند لیکن منشاء دیگری غیر از میوکارد دارند و راه درمان آنها هم متفاوت است( مثلا تعویض دریچه در تنگی ائورت )از نارسائی قلب جدا میشوند ، بالاخره این انتخاب همیشه نیازمند آن است که بین نارسائی بطن راست و چپ از نظر پاتوژنر و تدابیر درمانی فرق گذاشته شود. چنین تصریحی خود به خود سندروم هائی را که ناشی از عیب های دریچه ای ، پریکارد یا سرعت فوق العاده ضربان قلب است( و هر یک از آنها میتوانند گردش خون را مختل کنند در حالی که خود عضله میوکارد سالم است )از سندرم نارسائی قلب جدا می نماید. عدم تناسب بین بار همودینامیک و توان میوکارد در مقابل با آن یک سلسله رویدادهای متوالی را به بار می آورد که سرانجام به نارسائی قلب منجر می گردد. معمولاً قلب سربار حجم را بهتر از سربار فشار تحمل میکند. مثلا سربار حجمی ناشی از نارسائی ائورت را ، بطن چپ سال های طولانی بدون ناراحتی های ظاهری تحمل میکند لیکن سربار فشاری ناشی از تنگی ائورت خیلی زودتر یا علائم نارسائی قلب همراه می گردد. سربارهای حجمی مزمن و طولانی هم بهتر از سربارهای حجمی ناگهانی و حاد تحمل میشود به همین جهت نارسائی مزمن میترال در اثر روماتیسم قالباً سال های طولانی بدون آثار نارسائی قلب تحمل میشود در حالی که نارسائی حاد میترال در اثر پاره شدن طناب های دریچه ای خیلی زود به نارسائی مصیبت بار قلب منجر می گردد.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده

۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱

تماس بگیرید.
جهت رزرو نوبت تلفنی :

عدد ۱۳۰ رابه سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰

ارسال یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.

Posted on Leave a comment

مروری بر نارسایی قلب (قسمت دوم)

معمولاً علائم بالینی بیماری قلب بر دونوع مختلف است : یکدسته آنهائی که بخود قلب مربوط میشوند نظیر درد یا تپش قلب و دسته دیگر آنهائی که خارج قلب هستند و در اثر احتقان بستر عروقی و کمبودخونرسانی به اعضای بدن بوجود می آیند .علائم دسته اخیر هرگاه خارج از مسئله قلب مورد توجه قرار گیرند جنبه کاملاً غیر اختصاصی دارند. به عنوان مثال تنگی نفس علامتی است که در بیماری های قلبی ، ریوی و مغزی مشترک است و شیوع فراوان دارند .معهذا هنگامی که تنگی نفس در یک فرد دچار بیماری قلب چپ ظاهر شود و با شواهد احتقان و ادم ریه همراه باشد و در حالت خوابیده شدت یا بد شکی باقی نمی ماند که بیمار دچار نارسایی قلب گردیده است. در مقالات آینده بیماری های قلب جداگانه مورد بحث قرار می گیرند و این مقاله اختصاص به نارسایی قلب دارد که سرانجام بسیاری از مکانیزم های با‌ اتیولوژی و پاتولوژی مختلف بیماری های قلبی است.اطلاعات کامل درسایت دکترهادی زاده زیرعنوان بهترین فوق تخصص قلب وعروق اصفهان(بهترین فوق تخصص نارسایی قلب اصفهان) مراجعه نمایید.
نارسایی قلب ممکن است از نظر بالینی ، فیزیولوژیک یا بیوشیمیک مورد بررسی قرار گیرد. از نظر بالینی نارسایی قلب شامل مجموعه علائمی است که در بیمار دارای یک زمینه عارضه ی قلبی بروز میکند. از نظر فیزیولوژی ، نارسایی قلب به حالتی اطلاق میشود که با وجود کفایت فشارهای پر شدن ، قلب قادر نیست محصول و برون ده خود را در حد نیاز های بدن( که معیار آنها میزان اکسیژن مصرفی است ) تامین نماید و با این نیازها مقابله کند. جنبه بیوشیمیک نارسایی قلب با اندازه جنبه همودینامیک آن روشن نیست لیکن به نظر میرسد عضله قلب در تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی مکانیکی دچار ضعف و نقصان می گردد.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده

۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱

تماس بگیرید.
جهت رزرو نوبت تلفنی :

عدد ۱۳۰ رابه سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰

ارسال یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.

Posted on Leave a comment

مروری بر نارسایی قلب (قسمت اول)

قلب قسمتی از دستگاه گردش خون است که دو وظیفه اصلی بر عهده آن محول است : ۱-تدارک خون کافی برای بافت ها در جهت تامین اکسیژن ، مواد بنیادی و مواد غذائی لازم از نظر نیاز های متابولیک آنها در حالت استراحت و فعالیت.
۲-تنظیم برون ده قلبی با توجه به اولویت های فیزیولوژیک لحظه ای نظیر ورزش عضلانی، دفع حرارتی ، هضم غذا و غیره. همان مکانیسم هائی که درحال سلامت جوا بگوی این اولویت ها است در موارد به مخاطره افتادن شدید برون ده قلب نیز بکار میافتد تا اعضای حیاتی بدن نظیر قلب و مغز را حفظ کند.
قلب بعنوان یک پمپ نه تنها واجد این خاصیت است که ظرفیت کار خود را سریعاً بر اساس نیاز های متابولیک و تغییرات بار تحمیلی تنظیم میکند بلکه از نظر مقاومت و دوام نسبت به یک سلسله اختلالات مادرزادی ، متابولیک ، التهابی و دژنراتیو که دیواره های عضلانی ، انتظام ، دریچه ها و مخصوصاً عروق غذا دهنده آنرا مختل می کنند ، آسیب پذیر است.اطلاعات کاملتر درسایت دکترهادی زاده زیرعنوان بهترین متخصص قلب وعروق اصفهان دراختیارشماست. بعضی اختلالات قلبی نظیر ارتریوسکلروز شاخه های کوچک کرونر به کندی و بی سر و صدا پیشرفت میکند و برای آشکار شدن آثار بالینی آنها مدت های درازی وقت لازم است که گاه با طول عمر طبیعی مطابقت پیدا میکند. بعضی دیگر اختلالات قلبی نظیر عفونت باکتریال دریچه ائورت غالباً شروعی سریع و عاقبتی مصیبت بار دارند.
ادامه دارد…..

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده

۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱

تماس بگیرید.
جهت رزرو نوبت تلفنی :

عدد ۱۳۰ رابه سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰

ارسال یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.

Posted on Leave a comment

بهترین فوق تخصص قلب و عروق اصفهان

( بهترین متخصص قلب و عروق )
دکترمحمودهادی زاده فوق تخصص قلب وعروق، فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی_فلبولوژی، فوق تخصص نارسایی قلب،(تلفن ۵ و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱) باداشتن سوابق درخشان دردرمان بیماران قلبی عروقی وبیماران مبتلابه نارسایی های قلبی ونارسایی های عروقی(ازجمله واریس و….) ازسالهاقبل مشغول درمان بیماران می باشند.این مطلب درسایت دکترهادی زاده ثبت شده است.
در مقاله نخست از این سری مقالات اشاره کردیم که انتخاب بهترین متخصص قلب و عروق اصفهان( بهترین فوق تخصصی قلب و عروق اصفهان) از سال‌های قبل دغدغه ی تعدادی از متخصصین قلب و عروق بوده و هست. برای انتخاب بهترین متخصص قلب و عروق اصفهان( بهترین فوق تخصص قلب و عروق در اصفهان) معیارهای گوناگونی پیشنهاد شده که در مقاله قبل اشاره کردیم که گروهی از صاحب نظران معیلر اصلی را عناوین علمی متخصصین قلب و عروق( پزشکان فوق تخصصی قلب و عروق) برای انتخاب بهترین متخصص قلب و عروق اصفهان( بهترین فوق تخصصی قلب و عروق) در نظر گرفته و بر همین منوال به این موضوع نگریستند.
از سوی دیگر تعدادی دیگر از کارشناسان معتقدندکه بهترین متخصص قلب و عروق در اصفهان( بهترین فوق تخصص قلب و عروق در اصفهان) کسی است که پایبندی بیشتر به اصول اخلاقی برای رعایت اخلاق و منش صحیح در حرفه پزشکی در برخورد با بیماران داشته باشد.
اما گروهی دیگر از نظر دهندگان نیز معتقدند که بهترین متخصص قلب و عروق در اصفهان( بهترین فوق تخصص قلب و عروق در اصفهان) متخصص قلب و عروقی است که بیشترین تجربه را داشته باشد بدین مفهوم که سابقه کار و میزان طبابت و برخوردبا بیماران مختلف و تجربه آموزی از کیس های گوناگون از نظر این افراد مهم ترین ملاک برای انتخاب بهترین فوق تخصص قلب و عروق اصفهان( بهترین متخصص قلب و عروق در اصفهان) به شمار می آید.
این افراد ،داشتن مدرک زیاد تحصیلی را نیز داشتن اخلاق حرفه ای مناسب در مرتبه بعدی لحاظ نمودند و با توجه به خطیر بودن امر پزشکی به اهمیت تجربه در این رشته وداشتن تجربه و سابقه کاررا مهمترین معیار برای انتخاب بهترین متخصص قلب و عروق اصفهان( بهترین فوق تخصص قلب و عروق در اصفهان) به شمار می آورند.این نظریه نیز قابل نقداست بدین دلیل که طبیعتاً تعدادی از پزشکان جوانی که بسیار اهل مطالعه و دانش اندوزی هستند و مطالب علمی جدیدی را آموخته اند نمی توانند در گردونه انتخاب بهترین متخصص قلب و عروق اصفهان( بهترین فوق تخصص قلب و عروق در اصفهان) وارد شوند.
ادامه دارد…….

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده تماس بگیرید.

یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.

Posted on Leave a comment

پارگی آنوریسم آئورت(قسمت چهارم)

پارگی آنوریسم آئورت شکمی

پارگی آنوریسم آئورت

قسمت چهارم:
تشخیص
وجود درد شکمی یا پشتی، شوک و توده ی ضربان دار شکمی (سه تایی تشخیص پارگی آنوریسم‌ آئورت شکمی) در مردان سالخورده عموما ارزش تشخیصی دارند. وقتی یک یا بیش از یک مورد از سه تایی تشخیص موجود نباشند، اشکال تشخیصی ايجاد می شود.
Continue reading پارگی آنوریسم آئورت(قسمت چهارم)

Posted on Leave a comment

پارگی آنوریسم آئورت(قسمت سوم)

پارگی آنوریسم آئورت شکمی

پارگی آنوریسم آئورت

علایم پارگی آئورت:
درد
شروع درد معمولا ناگهانی و عموما شدید است. محل درد به مسیر هماتوم در حال بزرگ شدن بستگی دارد و اغلب در ناحیه ی پشت احساس می شود. درد ممکن است به پشت پا، کشاله ران و ربع تحتانی چپ یا راست شکم انتشار پیدا کند.
Continue reading پارگی آنوریسم آئورت(قسمت سوم)

Posted on Leave a comment

پارگی آنوریسم آئورت شکمی(قسمت دوم)

پارگی آنوریسم آئورت شکمی

پارگی آنوریسم آئورت شکمی

ادامه سبب شناسی و پاتوفیزیولوژی:
اغلب مواردپارگی آنوریسم‌ به داخل فضای خلف صفاق ایجاد می شود و منجر به تشکیل هماتوم خلف صفاقی می شود. این هماتوم ممکن است به صورت آنوریسم‌ کاذب در بیاید و بیمار مدت قابل ملاحظه ای زنده بماند. اما پیش آگاهی به این خوبی نادر است (اغلب هماتوم خلف صفاقی به طور موقت توسط اثر فشار دهنده ی صفاق سالم محدود می ماند). با گذشت زمان، هماتوم بزرگ می شود و به طور ثانوی به داخل حفره ی صفاق پاره می شود و منجر به کاهش حجم خون، شوک و مرگ در اثر ایست قلبی می گردد.
Continue reading پارگی آنوریسم آئورت شکمی(قسمت دوم)

Posted on Leave a comment

نقش استرس و هیجانات و فشار عصبی دربروز حمله قلبی وسکته قلبی

نوار قلب یا هولتر

نقش استرس و هیجانات و فشار عصبی دربروز حمله قلبی وسکته قلبی:

استرس هیجانات و در اصطلاح فشارعصبی هرچند در مباحث جمعی به هر حال به عنوان عامل مهم حمله قلبی معرفی می‌شود .
با وجود این باید گفت آنها که قبلا دچار حمله قلبی شدید شده‌اند عواملی که موجب استرس و فشار عصبی در آنها می‌شود در وضع و حال آنان اثر بدی دارد.
Continue reading نقش استرس و هیجانات و فشار عصبی دربروز حمله قلبی وسکته قلبی

Posted on Leave a comment

نقش ازدیاد فشار خون درایجادآنژین قلبی

نقش ازدیاد فشار خون درایجادآنژین قلبی

ازدیاد فشار خون از عوامل خطر یا ریسک فاکتورهای مهم قلبی است به اضافه امکان سکته مغزی را بیشتر نموده و عوارض دیگر نیز ایجاد می‌کند.
Continue reading نقش ازدیاد فشار خون درایجادآنژین قلبی

Posted on Leave a comment

آنوریسم‌ آئورت شکمی پاره شده

پارگی آنوریسم آئورت شکمی

آنوریسم‌ آئورت شکمی پاره شده

آنوریسم‌ آئورت شکمی پاره شده:
پارگی آنوریسم‌ شکمی فاجعه ای است که در صورت عدم درمان بدون استثنا کشنده است. برغم پیشرفت‌های درمانی طی سالیان اخیر، میزان مرگ ومیر متوسط 50 درصد به صورت نگران کننده زیاد است.
Continue reading آنوریسم‌ آئورت شکمی پاره شده

Posted on Leave a comment

چه افرادی باید برای بیماریهای عروق محیطی غربالگری شوند؟

چه افرادی باید برای بیماریهای عروق محیطی غربالگری شوند؟

چه افرادی باید برای بیماریهای عروق محیطی غربالگری شوند؟
براساس برخی مطالعات انجام شده،افراد بدون علامت ،۵۰ تا ۶۹ سال که سابقه مصرف سیگار و دیابت دارند و نیز افراد بالاتر از ۷۰ سال که هیچگونه ریسک فاکتوری ندارند باید از نظر بیماری های عروق محیطی مورد غربالگیری قرار گیرند .
Continue reading چه افرادی باید برای بیماریهای عروق محیطی غربالگری شوند؟

Posted on Leave a comment

نارسایی قلب

نارسایی قلب

نارسایی قلب رابه مواردی اطلاق می کنندکه قلب بیمار قادر نیست به مقدار کافی خون را به خارج نماید ودرنتیجه چنین وضعی موجب می‌شود که مایعات درریه هاوسایربافتهای بدن بیمارجمع گردیده و موجب احتقان و تورم ریه ها گردد.
Continue reading نارسایی قلب

Posted on Leave a comment

بیماری دریچه قلب

بیماری دریچه قلب:

بیماری دریچه قلب یک یا چند دریچه را ممکن است مبتلا نماید توضیح آنکه مسیر جریان خون در دریچه های قلبی همیشه یک طرفه و در یک جهت انجام میگیرد.
Continue reading بیماری دریچه قلب