بایگانی برچسب: s

کلینیک پا پزشکی

کلینیک پا پزشکی

 

کلینیک پاپزشکی دکترمحمودهادی زاده، درواقع ازچندین بخش مجزاتشکیل شده کههریک ازاین بخشها،باداشتن بهترین امکانات وتجهیزات، جهت مداوای بیماران محترم که نیازبه مراجعه به مرکزپاپزشکی دارند، جدیدترین روشهای تشخیصی ودرمانی راارائه می نماید.

کلینیک واریس ، یکی ازقسمتهای تشکیل دهنده مرکزپاپزشکی(کلینیک پاپزشکی) دکترمحمودهادی زاده است.
اطلاعات کامل درموردکلینیک واریس فوق، درسایت دکترهادی زاده موجودودردسترس علاقمندان محترم قراردارد.

لیکن بطورفشرده می توان اشاره نمودکه دراین کلینیک واریس ، مابرای تشخیص نوع وشدت درگیری اندامهادراثرواریس، ازانواع روشهااستفاده می نماییم.

سپس درمرحله درمان ، ازبهترین درمان واریس استفاده می شود.

درمرحله درمان نیز کلینیک واریس ما(بخشی از کلینیک پاپزشکی دکترهادی زاده)دارای امکانات کامل درمانی برای ارائه بهترین روش درمان واریس می باشد.

همانگونه که درمقالات قبلی نیزمتذکرشدیم، بهترین درمان واریس، روشهای اندوواسکولرهستندکه واریس رابدون نیازبه بیهوشی یابستری درمان می نمایند.

جهت کسب اطلاعات دقیقترمی توانیدبه سایت دکترهادی زاده(سایت دکترمحمودهادی زاده) مراجعه نمایزدلیکن بصورت خلاصه مابرای نیل به بهترین درمان واریس، از لیزرواریس، چسب واریس، آراف واریس واسکلروتراپی واریس بهره می بریم.

کلینیک پا پزشکی

پس ازانجام این روشهاکه درواقع درمان فوری واریس(درمان قطعی واریس) هستند، بیماران نیازبه هیچگونه استراحت درمنزل ندارندوبلافاصله پی ازانجام لیزر واریس یاسایرروشهای پیش گفته( درمان فوری واریس) بایستی حرکت کرده ومی توانند فورابه سرکارخودبرگردند.

فیلمهاوعکسهای مربوط به درمانهای جدیدواریس(بهترین روش درمان واریس) درسایت دکترهادی زاد(سایتهای دکترمحمودهادی زاده) موجودودراختیارعلاقمندان قراردارد.

درمرکزواریس(مرکزلیزرواریس)دکترهادی زاده ، ازانواع روشهای تشخیصی وپیشرفته ترین روشهای درمان واریس(لیزرواریس، آراف واریس، چسب واریس، اسکلروتراپی و‌…. استفاده می شود.

بیماران عزیزی که درپی یافتن کلینیک واریس(کلینیک لیزرواریس) برای دستیابی به بهترین روش درمان واریس هستند، بامراجعه به کلینیک واریس دکترهادی زاده(اطلاعات کامل مربوط به مرکزلیزرواریس فوق، درسایت دکترهادی زاده دراختیارهمگان قراردارد)می توانندبدون نیازبه بیهوشی وبدون بستری ویاجراحی، به درمان قطعی واریس بااستفاده ازروشهای اندوواسکولر(لیزرواریس، آراف ، چسب واریس، اسکلروتراپی و….)دست یافته وبلافاصله پس ازدرمان نیزبه سرکارخودبرگردند.

کلینیک واریس دکترهادی زاده(کلینیک لیزرواریس) باداشتن بهترین تجهیزات وپرسنل ، ازسالهاقبل مشغول ارائه خدمت به بیمارانی است که درجستجوی بهترین درمان واریس، دریک کلینیک واریس پیشرفته ومجهز می باشند.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکتر هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس گرفته ویااطلاعات لازم رااز طریق آدرسهای زیر بدست آورید:
Www.doctorhadizadeh.ir

Www.doctorhadizade.com

Www.varisiran.ir

Www.varisesfahan.ir

https://instagram.com/_u/dr.mahmoudhadizadeh

https://t.me/drhadizadeh

کلینیک پا پزشکی

کلینیک پا پزشکی

 

کلینیک پا پزشکی ، درحقیقت مجموعه ای کامل ازامکانات پزشکی پیشرفته استکه برای تشخیص ودرمان بیماری های مختلف درگیرکننده پا ایجادشده است .
کلینیک پاپزشکی دکترمحمودهادی زاده، ازسالهاقبل باهدف تشخیص دقیق ودرمان سریع وبموقع بیماری هایی که پاهاراگرفتارمی کنند ، تاسیس گردیده است ودرسایت دکترهادی زاده نیز مطالب مربوط به آن موجوداست.
درکلینیک پاپزشکی، برای تشخیص بیماری های عروقی اندامها، ازروشهای گوناگونی ازجمله معاینه فیزیکی، عکسبرداری، سونوگرافی داپلررنگی، سی تی آنژیوگرافی ، ام آرآنژیوگرافی و…..استفاده می شود.

درکلینیک پاپزشکی (مرکزپاپزشکی) دکترمحمودهادی زاده، بیماریهای اندام تحتانی، به سه گروه اصلی تقسیم ودرمانهای لازم برای آنهاارائه می گردد که اطلاعات جدیددرموردکلینیک پاپزشکی، درسایت دکترهادی زاده ذکرخواهدشد.

دکتر محمود هادی زاده
برای گروه اصلی بیماری های پا (بیماری های عروقی)، درکلینیک پاپزشکی (مرکزپاپزشکی) ما ، برحسب اینکه کدام دسته ازعروق پادچاربیماری شده باشند، درمانهای لازم دراختیارمراجعین محترم قرارمی گیرد.

درصورت درگیری های وریدی ونارسایی های وریدی که باعث ایجاد واریس ها ی گوناگون می شوند، درمرکزپاپزشکی دکترهادی زاده (کلینیک پاپزشکی) ، از لیزر ، آراف، چسب واریس ، اسکلروتراپی و…استفاده می شود.

برای درمان اختلالات شریانی(سرخرگها)درکلینیک پاپزشکی دکترمحمودهادی زاده ، ماازبالن واستنت برای بازکردن تنگی های شدیدسرخرگها، واز انواع داروهای مختلف برای بهبودجریان خون داخل سرخرگهااستفاده می نمائیم.

کلینیک پاپزشکی (مرکزپاپزشکی)دکترمحمودهادی زاده ، همچنین مجهز به پیشرفته ترین دستگاههاوامکانات لازم برای درمان بیماری های لنفاوی که بادرگیری غددلنفاوی ونیز عروق لنفاوی، باعث ورم وادم اندام ولنفادم (پیل پایی) می شوند، می باشد.

لنفادم یکی ازدرگیری های نسبتاشایع عروق لنفاوی استکه مادرکلینیک پاپزشکی (مرکزپاپزشکی) دکترمحمودهادیزاده ازسالهاقبل به درمان آن می پردازیم ودرحقیقت یکی از بخشهای کلینیک پاپزشکی ما، مرکز لنفادم( کلینیک لنفادم)(کلینیک لنف ادم) است.

درکلینیک لنف ادم ، ما انواع روشهای پیشرفته رادرجهت پیشگیری از پیشرفت لنف ادم(لنفادم)(فیل پایی) به بیماران آموزش داده ودرمانهای لازم رابرای درمان لنفادم (پیل پایی) ارائه می کنیم.

کلینیک پا پزشکی

همانگونه که ذکرشد ، مادرکلینیک واریس(مرکزواریس) که جزئی از کلینیک پاپزشکی دکترمحمودهادیزاده است، به درمان قطعی انواع واریس با استفاده ازلیزر واریس، چسب واریس، آراف واریس ونیز اسکلروتراپی می پردازیم که علاقمندان به مشاهده نتایج عالی درمان درکلینیک پاپزشکی ما، می توانندبه سایت دکترمحمودهادی زاده، مراجعه نمایند.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکتر هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس گرفته ویااطلاعات لازم رااز طریق آدرسهای زیر بدست آورید:
Www.doctorhadizadeh.ir

Www.doctorhadizade.com

Www.varisiran.ir

Www.varisesfahan.ir

https://instagram.com/_u/dr.mahmoudhadizadeh

https://t.me/drhadizadeh

بهترین درمان واریس

بهترین درمان واریس

نتیجه جستجوها برای یافتن بهترین درمان واریس پا ،منجر به ابداع روشهای نوین برای درمان واریس پا شده که از آنها بعنوان روشهای اندوواسکولر درمان واریس یاد می شود.این روشها که در واقع بهترین درمان واریس می باشند (بهترین روشهای درمان واریس )،عبارتند از لیزر واریس ،RF واریس ،چسب واریس و اسکلروتراپی واریس.

نارسایی های وریدی می توانند به دلایل مختلف ایجاد شوند و اغلب باعث ایجاد واریس های طنابی شکل می شوند.دلیل این نوع واریس، افزایش فشارخون وریدی موجود در ورید استکه ثانویه به نارسایی وریدی عمقی یا وریدهای نیم سطحی ،ایجاد می شود.خرابی دریچه های لانه کبوتری و بویژه نارسایی دریچه لانه کبوتری در محل جانکشن وریدی مهمترین عامل ایجاد واریس است.
برای یافتن بهترین روش درمان واریس،بایستی به چرایی و علت ایجاد واریس دقت فراوان نمود تا بتوان ،به بهترین درمان واریس دست یافت.
یکی از علل مهم برای ایجاد نارسایی دریچه های لانه کبوتری ،لخته های خونی و ترمبوزها می باشد
ترمبوز (لخته) سبب می شود تا راه تخلیه خون از وریدهای پاها مسدود شود و خون از وریدها(سیاهرگهای پا) نتواند براحتی تخلیه شود .نتیجه این امر ،افزایش فشارخون وریدی داخل پاها استکه به وریدهای سطحی تر منتقل شده و باعث ایجاد ظاهری یک واریس می شود که می تواند متعاقبا باعث ایجاد عوارض فراوان شود و روشی که بعنوان بهترین روش درمان واریس پا (بهترین درمان واریس پا)انتخاب می شود،بایستی بتواند این عوارض را نیز برطرف سازد.بر این اساس استکه از روشهای اندواسکولر درمان واریس(لیزر واریس،ار اف واریس،چسب واریس و اسکلروتراپی واریس) بعنوان بهترین درمان واریس نام برده می شود.

پس از انجام لیزر واریس یا چسب واریس یا RF واریس در کلینیک واریس دکتر محمود هادی زاده از سالها قبل ،ما حتی یک مورد عود یا ایجاد عوارض نداشته ایم و بیماران رضایت کامل داشته و دارند وبه درمان کامل وقطعی دست یافته اند.