Posted on Leave a comment

میزان مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی در ایران و جهان

آنژیوگرافی

بطور کلی یکی از علل اصلی مرگ و میر در کل دنیا، بیماری های قلبی عروقی می باشند که آمار تلفات ناشی از آنها، روزبه روز نیز افزایش می یابد.

در ادامه، اشاره ای گذرا به آمارهای مربوط به میزان کشندگی ناشی از بیماری های قلبی – عروقی در دنیا، ایران و اصفهان می شود.

میزان مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی در ایران و جهان

باید دقت داشته باشیم که این آمارها فقط مربوط به مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی – عروقی بوده و بسیاری از بیماری های قلبی – عروقی ، باعث ناتوانی و از کار افتادگی ، درد ، تنگی نفس و سایر علائم می شوند که زندگی برای بیماران را غیرقابل تحمل می نمایند که در این آمارها ، گنجانده نشده اند.

48% کل مرگ و میرهای ناشی از بیماریهای غیر واگیر، مربوط به بیماری های قلبی – عروقی می باشند.

از هر 3 مرگ در جهان، 1 مرگ به علت بیماری های قلبی – عروقی می باشد.

مرگ ناشی از بیماری های قلبی عروقی حدود 5 برابر مجموع مرگ های ناشی از:

سل + ایدز + مالاریا در کل دنیا می باشد.

The-mortality-from-cardiovascular-disease-in-Iran-and-world-آمار-مرگ-و-میر-ناشی-از-بیماری-های-قلبی-عروقی

در ایران، حدود 45% مرگ و میرها بعلت بیماری های قلبی – عروقی می باشند که نشان می دهد اولین علت مرگ و میر در ایران، بیماری های قلبی – عروقی هستند.

در استان اصفهان در سال 44،1389% مرگ و میرها ناشی از بیماری های قلبی – عروقی بوده اند.

باتوجه به آمارهای فوق، لزوم توجه و همچنین پیشگیری و درمان بیماری های قلبی عروقی کاملا ً روشن می باشند.