جستجو

سوراخ بین بطنی VSD

فوریه 14, 2017

سوراخ بین بطنی (VSD)

  سوراخ بین بطنی VSD ( دراصطلاح عامیانه سوراخ قلب )وضعیتی است که با وجود سوراخ در دیواره بطن ها که باعث ارتباط غیرطبیعی بین دوبطن می شود، مشخص میشود .درحقیقت سوراخ بین بطنی باعث می شود بطن چپ وبطن راست قلب بطور غیرطبیعی ازطریق این منفذ بیکدیگر مرتبط باشند. در اثر سوراخ بین بطنی (سوراخ بین دوبطن )( سوراخ قلب )بدلیل آنکه فشارداخل بطن چپ ،بیش ازفشار داخل بطن راست است ،خون بطن چپ که قبلا از اکسیژن اشباع شده است به بطن راست پمپاژ شده و دراثرانقباض بطن راست دوباره به ریه فرستاده می شود. سوراخ بین دوبطن VSD ( سوراخ قلبی ) باعث افزایش کار و بزرگی قلب شده وازاین طریق استکه سورخ بین بطنی سبب میشود حجم بیشتری از خون از طریق بطن راست به درون ریه رانده شده و درنهایت سبب پرخونی ریه شود.( بطن راست درهرحال مسئول پمپاژ خونی که اکسیژن کمی دارد به ریه هامی ب