Posted on Leave a comment

بیماری های عروقی اندام ها(بیماریهای دست وپا) 《قسمت هفتم》

بیماری رینود بارد اختلالاتی که جزو علل شناخته شده ی پدیده رینود ثانویه هستند، افتراق داده می شود. در مورد درد بیماری های انسدادی شرایین در بالا بحث شده است.

Continue reading بیماری های عروقی اندام ها(بیماریهای دست وپا) 《قسمت هفتم》

Posted on Leave a comment

بیماری های عروقی اندام ها (ادامه مبحث بیماری رینود) 《قسمت ششم》

تشخیص رینود، می تواند براساس تاریخچه ای از حملات انقباض عروقی در انگشتان که با سرما تشدید و با گرم کردن بهتر می شوند، مطرح گردد.

Continue reading بیماری های عروقی اندام ها (ادامه مبحث بیماری رینود) 《قسمت ششم》

Posted on Leave a comment

بیماری های عروقی اندام ها

تشخیص بیماری قلبی

بیماری های عروقی اندام ها
《قسمت اول》
بیماریهای عروقی دست وپا(اندامها) ، طیف وسیعی ازبیماریهارادربرمی گیرند.دراندامها سه دسته اصلی عروق وجوددارندکه عبارتندازسرخرگها، سیاهرگهاوعروق لنفاوی.
طی چندین مقاله ، به بررسی این بیماریهامی پردازیم.

Continue reading بیماری های عروقی اندام ها