نوشته شده در دیدگاه‌تان را بنویسید

عوامل خطرساز برای بروز بیماری های قلبی عروقی -1

عوامل بیماری قلبی و عروقی

(قسمت اول) برای پیشگیری و درمان بیماری های قلبی عروقی، یکی از مهمترین پایه ها شناخت عوامل خطرساز بروز این بیماری ها می باشد تا با شناخت آنها بتوان بخوبی آنها را تحت کنترل درآورد. عوامل خطرساز (ریسک فاکتورهای) بیماری های قلبی عروقی به دو دسته قابل تغییر و غیرقابلادامه