Posted on Leave a comment

ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺗﻨﺪ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ

 

 

ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻨﺪ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﺸﮑﻼ‌ﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺩ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺗﻨﺪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺍﺋﻢ ﻏﺬﺍ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭﺯﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺗﺎﺯﻩ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮊﻭﺭﻧﺎﻝ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮔﺰﺍﺭﺷﯽ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 3000 ﻓﺮﺩ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻝ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﮐﺜﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺳﺮ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﻞ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ، ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﺪ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﻧﺪ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺎﻧﺲ ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻔﺮﻁ ﺩﺭ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻋﺎﺩﺕ ﺗﻨﺪﺧﻮﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﯿﺮﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﻢ، ﺷﺎﻧﺲ ﭼﺎﻗﯽ ﻣﻔﺮﻁ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﺎﺩﯼ ﻏﺬﺍ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺭﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ.
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ‌ﯼ ﺗﻨﺪﺧﻮﺭﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ‌ﺗﺮ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻮﺍﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﺪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﺬﺍ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻭﺭ ﮐﻨﻨﺪ.
از عوارض تند غذا خوردن این است که ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺭﯾﺰ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺍﺩﻏﺬﺍﯾﯽ ﻻ‌ﺯﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻧﺸﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﻌﺪﻩ ﻭ ﺗﺮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ…
ﺗﻨﺪ ﺧﻮﺭﯼ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻥ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ. ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﺣﺠﻢ ﺯﯾﺎﺩ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﻏﺬﺍ، ﻋﻮﺍﺭﺿﯽ ﭼﻮﻥ ﻧﻔﺦ، ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪﻥ ﻣﻌﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﯼ ﺭﻗﯿﻖ ﺷﺪﻥ ﺷﯿﺮﻩ ﻣﻌﺪﻩ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.
ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﯿﺮﯼ ﺣﺪﻭﺩ 15 ﺗﺎ 20 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ‌ﮐﺸﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﺪ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﯿﺮﯼ ﺩﯾﺮﺗﺮ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻏﺬﺍﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺻﺮﻑ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭼﺎﻗﯽ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭﺯﻥ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﯽ ﺭﮊﯾﻢ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺗﺤﺮﮎ ﮐﺎﻓﯽ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﭼﺎﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﺪ ﺧﻮﺭﯼ ﻫﻢ ﭼﺎﻗﯽ ﺭﺍ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﺒﺐ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭﺯﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.
ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﺫﻫﻨﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ ﺩﻭ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺗﻨﺪﺧﻮﺭﯼ ﺍﺳﺖ. ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻨﺪ ﺧﻮﺭﯼ ﻣﯿﺸﻮﺩ.

Posted on Leave a comment

خواص توت فرنگی

خواص توت فرنگی

 

خواص توت فرنگی

خواص توت فرنگی

توت فرنگی تنها یک میوه خوش طعم و یا یک مربای شیرین نیست بلکه مانند یک داروی مکمل درمانی عمل می کند. از انواع خواص توت فرنگی برای رفع بیماری ها و کنترل عوارض ناشی از آنها برخوردار است .
کارشناسان به افراد بویژه بانوانی که با کم خونی و فقر آهن مواجه هستند توصیه می کنند خوردن میوه توت فرنگی را در رژیم غذایی روزانه خود قرار دهند .
براساس تحقیقات اسید فولیک که به عنوان فولات یا ویتامین B9 شناخته می شود می تواند از ابتلا به بسیاری از بیماریها در افراد جلوگیری به عمل آورد، کمبود این ویتامین باعث بروز بیماری هایی چون پوکی استخوان، بیماری های اعصاب و روان و نیز برخی سرطان های شایع در افراد شود . کارشناسان برای تامین اسید فولیک مورد نیاز بدن زنان توصیه می کنند روزانه هشت عدد از این میوه خوش طعم را در کنار سایر میوه ها مصرف کنند. توت فرنگی سرشار از آنتی اکسیدان های مختلف است و می تواند از بزرگ شدن و رشد تومورهای سرطانی در بدن افراد جلوگیری کند . این میوه به دلیل دارا بودن ویتامین C می تواند برای افزایش قدرت بینایی و مقابله با بسیاری از امراض چشمی نیز مفید باشد، از جمله دیگر خواص این میوه دارا بودن فیبر زیاد است که مشکلات گوارشی را از بین می برد، خوردن توت فرنگی در زیبایی پوست، رفع آکنه های پوستی نیز موثر است، افراد سیگاری نیز با خوردن توت فرنگی می توانند مضرات سیگار را در بدن خود کاهش دهند .

توت فرنگی با کاستن از سرعت رشد سلول های بدن می تواند روند پیر پوستی را کند و همینطور باعث افزایش توان ذهنی مغز شود . توت فرنگی همچنین می تواند باعث افزایش توان باروری در زنان شود ، اما زنان باردار در صورت داشتن سابقه آلرژی به این میوه باید از مصرف آن اجتناب کنند . توت فرنگی با وجود تمامی خواص سلامتی که دارد حاوی عوامل آلرژی زا است و می تواند در افراد عوارضی چون سردرد، قرمزی پوست، خارش، تورم اعضای بدن، اگزمای پوستی و حتی شوک آنافلاکسی ایجاد کند، همینطور توت فرنگی می تواند در کلیه باعث ایجاد سنگ در این عضو شود زیرا می تواند ذرات کلیسم جامد در کلیه به وجود آورد به همین دلیل متخصصان در افراد مبتلا به مشکلات کلیوی مصرف این میوه را با احتیاط و در حد کم تحت نظارت پزشک معالج توصیه می کنند .

بهتر است مصرف این میوه در کودکان خردسال برای مرتبه اول بویژه اگر در خانواده سابقه ابتلا به آلرژی وجود دارد با احتیاط صورت گیرد زیرا می تواند باعث شوک آلرژی شدید در کودک شود . در جدیدترین مقاله که در مجله The journal of agriculture and food chemistry به چاپ رسیده است کارشناسان اعلام کرده اند مصرف توت فرنگی می تواند مانع از ابتلا به سرطان هایی چون ریه، سینه، رحم، تخمدان و زبان در افراد شود و مصرف آن می تواند سرعت رشد تومورهای سرطانی را کاهش دهد . توت فرنگی همچنین در کنترل عوارض بیماری هایی چون آرتروز، آرتریت روماتوئید و آسم نیز موثر است .