جستجو

تومور های قلبی

ژوئن 20, 2016

غالبا خوش خیم بوده و شایع نمی باشند. شایعترین تومور قلب میکسوم نام دارد که توموری خوش خیم می باشد. تومور میکسوم گاهی تکه هایی از تومور های قلبی کنده شده و به قسمتهای مختلف بدن مهاجرت می کنند. شایعترین مکان مهاجرت تومور های قلب به عروق مغز می باشد . درصورت مهاجرت تکه هایی از تومور به مغز ممکن است سکته مغزی رخ دهد. تومورهای قلبی لذا درکسانی که سکته مغزی منتشر در چند قسمت مغز دارند بایستی احتمال لخته یا تومور قلبی را در نظر داشت. تومور های قلب در خانم ها شایعتر می باشند. درمان این توموره