جستجو

فشار خون

مارس 2, 2017

فشار خون

فشار خون یکی از بیماریهای شایع و مهم میباشد که همراه با عوارض گوناگون برا بیماران میباشد,چنانچه فشار خون بیمار بدقت کنترل شود میتواند تاثیرات منفی بجا مانده از فشار خون را تا حدود زیادی برطرف نماید. در درمان فشارخون ببش از انکه نوع دارو بکار رفته برای کنترل و درمان فشارخون بالا (درمان پرفشاری خون) اهمیت داشته باشد نفس درمانی فشارخون مهم است به عبارت دیگر بیش از انکه مهم باشد که از چه داروی برا درمان فشارخون استفاده میکنیم مهم این است که بدون ایجاد عوارض و بصورت علمی و اصولی درمان فشارخون بالا را انجام دهیم نکته مهم دیگر ان است که براساس شرایط خاص هربیمار مبتلا به فشارخون(پرفشاری خون) از داروهای خاصی استفاده میشود که در کنار درمان فشارخون به درمان و کنترل بیماری زمینه ای او نیز کمک گردد بعنوان مثال چنانچه بیمار مبتلا به فشارخون بالا دارای ق