Posted on Leave a comment

دکتر رضاهادی زاده:

 

دکتررضاهادی زاده:
پدرعزیزودانشمندم استادفقیدوپرآوازه دانشگاه اصفهان، شادروان دکتررضاهادی زاده ، به سال ۱۳۱۴ هجری شمسی ، درخانواده ای اصیل ومذهبی، درمرکزشهراصفهان بدنیاآمدند. Continue reading دکتر رضاهادی زاده: