جستجو

عوامل ایجاد آریتمی قلب

۱ مارس 27, 2016

در این حالت، یک مسیر عصبی اضافه در قلب وجود دارد .این مسیر عصبی ،در گره دهلیزی بطنی و یا در محلی کنار آن قرار دارد. در صورتیکه مسیر عصبی اضافه فعال شود ،ممکن است جریان الکتریکی طبیعی قلب که از قسمت فوقانی قلب شروع شده و به پایین می آید ( و در حالت طبیعی ،پس از رسیدن به پایین قلب پایان می یابد) مجددا وارد این مسیر اضافی شده به بالا حرکت کرده و مکررا حالت چرخشی به خود گیرد. آریتمی قلب این پایداری جریان الکتریکی و چرخش مکرر آن باعث می شود که قلب به طور مداوم تحریک شود و آریتمی های تند (نامنظمی های سریع) قلب ایجاد شوند. این ضربانات سریع در خانم ها شایعتر می باشند و غالبا تا قبل از شروع آریتمی، بیمار مشکل خاص ندارد و بطور ناگهانی ایجاد