Posted on Leave a comment

بیماری های عروقی اندام ها (بیماریهای دست وپا) 《قسمت نهم》

یک راه دیگرکه دربرخی مقالات دردرمان رینود به آن اشاره شده است و در ایجاد اتساع عروق در انگشتان دربیماری رینود، از طریق القاء ایاتروژنیک هیپرتیروئیدیسم با استفاده از لیوتیرونین سدیم( تری یدوتیرونین )، ۷۵ میکروگرم در روز می باشد‌.

Continue reading بیماری های عروقی اندام ها (بیماریهای دست وپا) 《قسمت نهم》

Posted on Leave a comment

بیماری های عروقی اندام ها (بیماریهای دست وپا)《قسمت هشتم》

درمان:کنترل بیماران مبتلا به پدیده رینود باید براساس نیاز بیمار و با در نظر گرفتن دفعات و شدت حملات صورت گیرد. کلیه بیماران از حصول اطمینان و اقدامات حفاظتی در برابر سرما، سود خواهند برد.

Continue reading بیماری های عروقی اندام ها (بیماریهای دست وپا)《قسمت هشتم》

Posted on Leave a comment

بیماری های عروقی اندام ها(بیماریهای دست وپا) 《قسمت هفتم》

بیماری رینود بارد اختلالاتی که جزو علل شناخته شده ی پدیده رینود ثانویه هستند، افتراق داده می شود. در مورد درد بیماری های انسدادی شرایین در بالا بحث شده است.

Continue reading بیماری های عروقی اندام ها(بیماریهای دست وپا) 《قسمت هفتم》

Posted on Leave a comment

بیماری های عروقی اندام ها (ادامه مبحث بیماری رینود) 《قسمت ششم》

تشخیص رینود، می تواند براساس تاریخچه ای از حملات انقباض عروقی در انگشتان که با سرما تشدید و با گرم کردن بهتر می شوند، مطرح گردد.

Continue reading بیماری های عروقی اندام ها (ادامه مبحث بیماری رینود) 《قسمت ششم》

Posted on Leave a comment

بیماری های عروقی اندام ها(بیماری های عروقی دست وپا) 《قسمت پنجم》

ادامه مبحث بیماری رینود:

Continue reading بیماری های عروقی اندام ها(بیماری های عروقی دست وپا) 《قسمت پنجم》

Posted on Leave a comment

بیماری های عروقی اندام ها 《قسمت چهارم》

ادامه مبحث بیماری رینود:
پاتوفیزیولوژی :علت رنگ پریدگی در طی حمله پدیده رینود انقباض عروقی شدید یا اسپاسم شرایین انگشتان است که منجر به کاهش شدید جریان خون می گردد.

Continue reading بیماری های عروقی اندام ها 《قسمت چهارم》

Posted on Leave a comment

بیماری های عروقی اندام ها 《قسمت سوم》

ادامه مبحث بیماری رینود:
رینودمی تواندبابرخی بیماری هاهمراهی داشته باشد.بعنوان نمونه در یک مطالعه ، ۲۶% بیماران مبتلا به انواع مختلف آنژین قفسه صدری ، میگرن داشته و در ۲۴% آنها ، پدیده رینود تشخیص داده شد.

Continue reading بیماری های عروقی اندام ها 《قسمت سوم》

Posted on Leave a comment

بیماری های عروقی اندام ها 《قسمت دوم》

تشخیص بیماری قلبی

سبب شناسی رینود(اتیولوژی) و میزان بروزبیماری رینود:
بیماری رینود شایعترین علت پدیده رینود بود ه و ۶۰% از بیماران مبتلا به این اختلال را شامل می گردد. اگرچه بیماری رینود می تواند در هر سنی شروع شود ، معمولاً در بین سنین ۲۰ و ۴۰ سالگی، بطور بالینی تظاهر می نماید. این بیماری در خانم ها به مراتب شایعتر از آقایان است.

Continue reading بیماری های عروقی اندام ها 《قسمت دوم》