جستجو

مسافرت پس از حمله قلبی

سپتامبر 9, 2015

 

بیمارانی که حملۀ قلبی را پشت سر گذاشته اند (چه بستری شده باشند یا خیر) باید دقت داشته باشند که هرگونه فعالیت شدید جسمی یا روحی روانی ( مسافرت پس از حمله قلبی ) ، میتواند زمینه ساز عود یا تشدید علایم آنها گردد.

لذا به این دسته از بیماران در مورد مسافرت توصیه های زیر قابل ذکر می باشند: ۱) در حین مسافرت مقدار کافی دارو بهمراه داشته باشید. ۲) در طول مسافرت آرام باشید، فعالیت زیاد نکنید. ۳) هرگز بار سنگین جابجا نکنید. ۴) تا ۶ هفته پس از سکتۀ قلبی توصیه به پرهیز از رانندگی می شود . ۵) توصیه می شود حتی المقدور بمدت ۶ ماه ،از انجام مسافرت (بویژه طولانی مدت) خودداری شود.   6) در صورتی که نیاز قطعی به مسافرت پس از حمله قلبی دارید، تلاش کنید از مسافرت های طولانی خودداری کنید(حتی المقدور مدت آن نباید بیش از ۸ساعت باشد) ضمنا ً مسافرت در روز بهتر از مسافرت در شب می باشد. ۷) از مواجهه