میوکارد

بهترین دکتر قلب عروق اصفهان

پرفیوژن اسکن: قسمت سوم

  پرفیوژن اسکن: بررسی رادیونوکلئید فعالیت بطنی را می توان در حال استراحت ونیزدرفعالیت برای بررسی بیماران مبتلا به بیماریهای دریچه ای به کار برد .