Posted on Leave a comment

قیمت دلار ((قسمت سوم ))

قیمت دلار :
در مقالات قبلی که در مورد دلار،قیمت دلار و نوسانات قیمت دلار و نیز جدیدترین قیمت دلار نگاشته شده بود،به اطلاع رساندیم ،خرید دلار و فروش دلار،در سالهای اخیر متاسفانه تا حدودی در اختیاردلالان دلار(دلالان دلار)(دلال دلار)(فروشنده دلار)بوده و خرید دلار و فروش دلار (خرید و فروش دلار)،تا اندازه زیادی از حالت عادی خود خارج شده و نوسانات قیمت دلار،بگونه ای غیر طبیعی،بر اقتصاد ایران و بخش های گوناگون آن تاثیرگذاشته است. Continue reading قیمت دلار ((قسمت سوم ))

Posted on Leave a comment

قیمت دلار: (قسمت دوم)

قیمت دلار

 

قیمت دلار:

همانگونه که در قسمت اول این مقاله ، شرح داده شد متاسفانه د سالهای اخیر با نوسانات شدید نرخ ارز ( نوسانات نرخ ارز های معتبر ) اقتصاد ایران دچار چالش های متعدد گردید ونیاز به تشبیت قیمت دلار ( قیمت روز دلار) و نرخ ارز ( ارزهای معتبر) وقیمت سکه (قیمت روز سکه ) بیش از پیش احساس می شود ولی در عین اینکه قیمت روز دلار( آخرین قیمت دلار) (جدیدترین قیمت دلار وجدیدترین قیمت سکه بویژه جدیدترین قیمت سکه تمام بهار آزادی ) بایستی از طرف دولت کنترل و مدیریت شود، در عین حال مردم، بعنوان یکی از بایدهای مصرف دلار، و کسانیکه در کنار کارخانها و موسسات تولیدی و صادراتی از دلار و ارزهای دیگر، در برخی موارد استفاده میکنند بایستی از نگاه سودجویانه به دلار (جدیدترین قیمت دلار) بپرهیزند و بدانند که در صورتیکه هم وغم افراد جامعه ، در پرداختن به دلار و قیمت دلار و گرفتن آخرین قیمت دلار (قیمت روز دلار) باشد طبیعتا دلالان و سودجویان، میتوانند به راحتی در آشفته بازار تعیین قیمت دلار وارد شوند و قیمت دلار را به هر گونه که می خواهند و می توانند افزایش دهند وقیمت دلار پله ی ترقی آنان از یک سو و جدیدترین قیمت سکه تمام بها آزادی و عامل تضعیف اقتصاد کشور شود. Continue reading قیمت دلار: (قسمت دوم)