جستجو

کندی تعداد ضربان قلب یا برادیکاردی

آگوست 20, 2016

یکی از مواردی که در بیمارستانها و مطبها تعداد زیادی از بیماران را دربر می گیرد برادیکاردی است. در حقیقت تعداد قابل توجهی از بیماران یا واقعا برادی کاردی دارند و یا احساس می کنند که تعداد ضربان کمتر از حد طبیعی دارند. تعداد ضربان نرمال قلب در هر دقیقه بین ۶۰ تا۱۰۰ ضربه در دقیقه می باشد. برادیکاردی چنانچه ضربان قلب کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه باشد برادیکاردی نامیده می شود. لازم بذکر است که برادی کاردی یا کم بودن تعداد ضربانات قلب نیز در بسیاری موارد حالتی نرمال می باشد و دلیل بر مشکل خاصی نمی باشد. واقعیت آنستکه در جوانان و بویژه جوانان ورزشکار برادیکاردی می تواند حالتی نرمال در نظرگرفته شود. البته برادیکاردی ممکنست در اثر برخی داروها نیز بوجود آید که ازجمله آنها می توان ب