اشکانیان

اشکانیان

اشکانیان قسمت 1:

سلسله سلطنتی  اشکانیان  که  تا 228 قبل از میلاد در پارت (ایران) حکومت کردند. برای چندین قرن، طایفه ارشکیان از میان آنها شاهان دولت اشکانی را تأمین می کردند و معلوم شد که با بسیاری از رویدادهای تاریخ جهان در قرن سوم پیوند ناگسستنی دارند.پارت که نام آن به یکی از بزرگترین پادشاهی های خاورمیانه در دوران باستان منتقل شد، کوهستانی کوچک بود منطقه ای پردرخت واقع در جنوب شرقی دریای خزر. مردم محلی به زبان خود به گروه شمالی اقوام ایرانی تعلق داشتند و طبق آداب و رسوم خود زندگی میکردند. پارت قبل از استقلال بخشی از دولت ایرانی هخامنشیان، ایالت اسکندر مقدونی و پادشاهی  سلوکیان بودند. در زمان پادشاهی سلوکوس دوم (247-226 قبل از میلاد)، سلوکیان مجبور بودند جنگ های سختی را در مرزهای غربی دولت خود به راه بیندازند.

در این شرایط، آندراگور ساتراپ اشکانی در سال 247 قبل از میلاد خود را پادشاه اعلام کرد، اما نتوانست در قدرت بماند. به گفته استرابون،سران قوم کوچ نشین پرنس، برادران ارشک و تیریدات از اوضاع ناپایدار و ناآرامی پارت به سرعت بهره بردنذ که پس از یورش ناگهانی، تمام کشور را به تصرف خود درآوردند. ارشک به زودی در یکی از جنگ ها جان باخت

و جای او بر تاج و تخت را تیریدات گرفت که نام ارشک دوم را به خود اختصاص داد (به طور کلی همه پادشاهان اشکانی بعدها نام تاج و تخت را ارشک یدک کشیدند). او را می توان بنیانگذار واقعی پادشاهی اشکانی دانست. به گفته جاستین، تیریدات اول «نه تنها به قدرت سلطنتی دست یافت،

اما او همچنین پادشاهی خود را ترتیب داد، اندکی پس از تصرف پارت. تیریدات موفق شد منطقه همسایه هیرکانی را تحت سلطه خود درآورد.

در 237 قبل از میلاد، سلوکوس دوم با برقراری صلح در مرزهای غربی قدرت خود. تلاش کرد تا کنترل ساتراپی سقوط کرده شرقی را دوباره به دست گیرد. با این حال، لشکرکشی او با شکست کامل به پایان رسید . سلوکیان شکست خوردند و در آینده اشکانیان هر ساله این پیروزی را به عنوان روز استقلال خود جشن می گرفتند. پس از مرگ تیریدات اول، پسرش آرتابانوس اول مجبور شد تهاجم جدید سلوکیان را دفع کند. در این سالها، پادشاهی سلوکیان تحت رهبری آنتیوخوس سوم ، رشد کوتاه مدتی را تجربه کرد.