سفره هفت سین

سفره هفت سین (اینجا کلیک کنید)

فلسفه و ریشه سفره هفت سین ایرانی که تاکنون هرگز کسی به ما نگفته بودند. این مواردبسیارجالب می باشند.اگر دوست دارید بفهمید هفت سین نوروزی نشانه چیست و از کجا آمده است، یک بار برای همیشه ببینید و به خاطر بسپارید! حتی سازمان ملل، روز اول نوروز را به عنوان روز صلح جهانی نامگذاری کرده است!

روایات اسلامی

درابتدای سال ، درروایات اسلام عزیز، دعاهای بسیارزیبایی توصیه شده که شروع فصل زیبای بهارراباآن شروع کنیم
درهرقوم وکشوری آداب وسنن خاصی وجوددارد. مهم آنستکه فلسفه آداب ورسوم رابشناسیم . درمیان ایرانیان باستان جشن های مختلفی وحودداشته است . این جشنها به آنان کمک می کرده استکه بتوانندزندگی شادی داشته باشند.
سفره هفت سین یکی ازآداب وسنن قدیمی وریشه دارایرانیان است . اینکه آنان به چه دلیل به این سنت پایبندبوده اندمهم است .

سفره هفت سین
سفره هفت سین

ویدیوی زیبای سفره هفت سین وفلسفه آن

درویدیوی پیوست ، مطالب جامعی درمورد هفت سین وفلسفه آن بیان شده است.
البته این بدین معنی نیست که ایرانیان باستان همواره شادبوده اند. واضج استکه درتاریخ ، جنگهای فراوانی بوده است. جنگها قجطی ها مشکلات فراوان تهیه مسکن و….وجودداشته است. لیکن مهم آنستکه یک ملت بتواندخودراسرزنده نگهدارد.
شادی وشادابی یکی ازارکان موفقیت ملتهاست .

رسوم زیبای دیگرایرانی

علاوه برهفت سین ، درابتدای سال نو موارددیگری نیز بوده استکه درابتدای هرسال رعایت می شده است. این آداب ورسوم زیبا ازجمله دیدوبازدید و خانه تکانی و…. مواردبسیارزیبایی بوده است . این رسوم زیباهنوزهم بغنوان یک میراث برای ماپابرجاست.
اینکه مابتوانیم ازپس قرنها آداب ورسوم کهن خودراداشته باشیم وسفره هفت سین وسایررسوم زیبای خود راجفظ کنیم ارزشمنداست. چالب آنکه همین رسوم ایرانی کهن ، درایران حفظ شده ودرعین حال رنگ مذهبی هم بخودگرفته است.

تلفیق آداب ملی بااعتقادات مذهبی

بعنوان مثال در سفره هفت سین ایرانیان ، قران مجیدبعنوان تبرک چای دارد. این جایگاه قرآ ن مجیددرسفره هفت سین درکنارسایرمواردزیباست . این یک نمونه ازتلفیق باورهای مذهبی با رسوم ملی ماایرانیان است. بهرحال نوروز برای ماازجایگاه خاصی برخورداراست . وسفره هفت سین نیزدرآداب ورسوم مخصوص عید نوروز ازجایگاه ویژه ای برخوردارمی باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید