قیمت دلار

قیمت دلار : (قسمت اول)

قیمت دلار :

در نظام مالی امروز دنیا، دلار و دیگر ارزها چه درست وچه نادرست،دارای جایگاه هستند .

بایستی به آنها بعنوان یک مولفه که بایستی بدرستی مدیریت شود نگریست.
دلار وقیمت دلار، بویژه در چند سال اخیر اهمیت خاصی در بین برخی افراد داشته است .

آنان بطور مکرر به دنبال قیمت دلار  به ویژه جدیدترین قیمت سکه بهار ازادی بوده و هستند .

انواع درمانهای مدرن نیز از نوسانات ارز متاسفانه متاثر می شوند.

مثلا این موارد برروی وسایل درمان واریس تاثیر می گزارند.

باتوجه به اینکه قسمتهای مهمی از ابزاد لیزر واریس ( لیزر واریس در اصفهان وسایر شهرها) از خارج از کشور وارد می شوند.

البته بهترین متخصص واریس اصفهان تلاش کرده اند بهر طریق ممکن کمترین فشار مالی بربیماران وارد شود.

نوسانات

در این بین متاسفانه بسیاری از بورس بازی ها  قیمتها را دچار نوسان کرده است .

لذاغالبا قیمتهامعمولا با نوسانات زیادی همراه بوده است.

فارغ از اینکه جایگاه این ارزها، در نظام مالی بین المللی چیست؟

وآیا هرنوع ارز، در برابر دیگر ارزها( قیمت ارز ) اصولا دارای چه جایگاهی است .

آیا قیمت یک نوع پول میتواند نشانه ی قدرت واقعی اقصاد کشورهایی باشد که با آن  دادوستد می کنند .

اما به هر حال قیمت دلار همواره مورد کنکاش و جست وجوی بسیاری از افراد جامعه بوده و هست.

بهر حال لیزر واریس در هرجا نیاز به تجهیزات خاصی دارد که متاسفانه تاحدودی وابسته به این موارداست.

امیدواریم کلیه وسایل لیزر واریس در ایران عزیز خودمان ساخته شود.

اثرات تغییر قیمت ارز بر وسایل درمان واریس

همانگونه که گفتیم بسیاری از وسایل وتجهیزات مربوط به درمان واریس از خارج از کشور وارد می شوند.

طبیعتا نوسانات قیمتهای پولی بین المللی در برابر ریال می تواند برای بیماران مبتلا به واریس ناگوار باشد.
اما آیا اقتصاد ایران تا چه اندازه به دلاروابسته  بوده است .

یا تا چه اندازه بازار ایران از قیمت جدید ارز متاثر می شوند و اصولا نقش دلار، در اقتصاد ایران تا چه اندازه است م.

وضوعی است که بایستی به دقت آن را مورد کنکاش قرارداد.

واقعیت آن است که دلار آمریکا به اندازه ای که در اقتصاد ایران، در سالهای اخیر موثر شناخته شده است، نمیتواند نقش موثر و مهمی در اقتصاد ایران داشته باشد .

امریکا بعنوان یکی از اقتصاد های قدرتمند در دنیا، دربسیاری مواردنمیتواند پول خودرا برهمه شئون اقتصاد دنیا، تحمیل نماید .

لذادچار چالش های فراوان است و در سالهای اخیر  اقتصادآن با چالشهای گوناگون در عرضه ی اقتصاد بین الملل همراه بوده وهست.
در مقالات بعدی در مورد چرای تغییرات در بازار ارزمطالبی را بیان می نماییم.

کسب مطالب بیشت ربا مراجعه به نوشتارهای بهترین متخصص واریس اصفهان میسر می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید