محمدعلی نجفی:

محمدعلی نجفی

قتل همسرمحمدعلی نجفی،(میترااستاد) امروزدرتیتراخبارکشورقرارگرفته است.
گمانه زنی های بسیاری درموردعلت قتل همسرمحمدعلی نجفی ، شهرداراسبق تهران برسرزبانهاست.
اینکه علت دقیق قتل همسردوم محمدعلی نجفی، دقیقا چه بوده است، بایدمنتظربودواطلاعات جدیدرارصدکرد.
محمدعلی نجفی ، شهرداراسبق تهران ودارای سمتهای گوناگون بوده است .
قتل همسردوم محمدعلی نجفی واعتراف محمدعلی نجفی به قتل همسردومش(قتل همسردوم محمدعلی نجفی) (میترااستاد)امروزدررسانه هااعلام شد.
طبق اخبار، محمدعلی نجفی ، پس ازقتل همسرش(میترااستاد) دربازداشت بسرمی برد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید