اسکن پرفیوژن قلب

اسکن پرفیوژن قلب

(GATED MYOCARDIAL PERFUSION SPECT) اسکن پرفیوژن قلب برای تشخیص تنگی رگهای اصلی قلب و نیز سکته قلبی و … بکار می رود. اسکن پرفیوژن در دو مرحله انجام می شود: مرحله استراحت مرحله پس از استرس بر قلب این اسکن با تزریق ماده ی رادیو اکتیو صورت می پذیرد. مرحله استرس ،به دو طریقه انجام …

اسکن پرفیوژن قلب ادامه »