اسکن پرفیوژن قلب(گامااسکن)

روشهای تشخیصی قلب و عروق: قسمت پنجم

_ عکسبرداری با مواد رادیو اکتیو اینرو توپ یا تست رادیونوکلئید(اسکن پرفیوژن)