لخته

ترومبوفلبیت: قسمت اول

ترومبوفلبیت ، ازجمله بیماریهای مهم وشایع است.طی چندمقاله، به این بیماری می پردازیم.