عوامل بیماری قلبی و عروقی

عوامل خطرساز برای بروز بیماری های قلبی عروقی -1

(قسمت اول) برای پیشگیری و درمان بیماری های قلبی عروقی، یکی از مهمترین پایه ها شناخت عوامل خطرساز بروز این بیماری ها می باشد تا با شناخت آنها بتوان بخوبی آنها را تحت کنترل درآورد. عوامل خطرساز (ریسک فاکتورهای) بیماری های قلبی عروقی به دو دسته قابل تغییر و غیرقابل تغییر تقسیم می شوند. الف) …

عوامل خطرساز برای بروز بیماری های قلبی عروقی -1 ادامه »