تشخیص بیماری قلبی

روش های ساده تشخیص در بیماری های قلب و عروق: قسمت دوم

تست ورزش یا استرس تست: