بیماری های قلب و عروق

روش های ساده تشخیص در بیماری های قلب و شرائین کرونر: قسمت اول

روشهای تشخیصی غالبابه چهاردسته اصلی تقسیم می شوندو عبارتند از: