اکوکاردیوگرافی چیست؟

روشهای تشخیصی در بیماریهای قلبی عروقی: قسمت چهارم

_ اکوکاردیوگرافی: