ام ارآی قلبی عروقی: بخش سوم

  ام ارآی قلبی عروقی: نکات ویژه در MRI قلبی- عروقی.