بهترین دکتر قلب عروق اصفهان

پرفیوژن اسکن : قسمت سوم

پرفیوژن اسکن : بررسی رادیونوکلئید فعالیت بطنی را می توان در حال استراحت ونیزدرفعالیت برای بررسی بیماران مبتلا به بیماریهای دریچه ای به کار برد.(پرفیوژن اسکن)