Travel-after-heart-attack

مسافرت پس از حمله قلبی

بیمارانی که حملۀ قلبی را پشت سر گذاشته اند (چه بستری شده باشند یا خیر) باید دقت داشته باشند که هرگونه فعالیت شدید جسمی یا روحی روانی ( مسافرت پس از حمله قلبی ) ، میتواند زمینه ساز عود یا تشدید علایم آنها گردد. لذا به این دسته از بیماران در مورد مسافرت توصیه های …

مسافرت پس از حمله قلبی ادامه »