محمدعلی نجفی:

محمدعلی نجفی قتل همسرمحمدعلی نجفی،(میترااستاد) امروزدرتیتراخبارکشورقرارگرفته است.