قیمت دلار

قیمت دلار : (قسمت اول)

قیمت دلار : در نظام مالی امروز دنیا، دلار و دیگر ارزها چه درست وچه نادرست،دارای جایگاه هستند . بایستی به آنها بعنوان یک مولفه که بایستی بدرستی مدیریت شود نگریست.