ترومبوز

قلب و بیماریهای قلب: قسمت دوم

آرتریوسکلروز و انفارکتوس قلب