نظر بیماران

درمان واریس با لیزر داخل عروقی

میتوانید نظر یکی از بیماران بعد از عمل را مشاهده کنید