پارگی آنوریسم آئورت شکمی

پارگی آنوریسم آئورت شکمی(قسمت دوم)

پارگی آنوریسم آئورت شکمی ادامه سبب شناسی و پاتوفیزیولوژی: اغلب مواردپارگی آنوریسم به داخل فضای خلف صفاق ایجاد می شود و منجر به تشکیل هماتوم خلف صفاقی می شود. این هماتوم ممکن است به صورت آنوریسم‌ کاذب در بیاید و بیمار مدت قابل ملاحظه ای زنده بماند. اما پیش آگاهی به این خوبی نادر است …

پارگی آنوریسم آئورت شکمی(قسمت دوم) ادامه »