ورزش

تعریف ورزش و اهمیت آن : قسمت اول

تعریف ورزش و اهمیت آن : امروزه ورزش یکی از اموری است که به عنوان های متفاوت در دنیا مطرح شده است . ورزش نه نتها در درمان قلب بلکه در پیشگیری ودرمان بیماری های عروقی از جمله واریس نقش بسزایی دارد. این مقاله را دنبال کنید تا تعریف ورزش واهمیت آن و نقش آن …

تعریف ورزش و اهمیت آن : قسمت اول ادامه »