اسکن قلب

پرفیوژن اسکن(عکس رنگی قلب): قسمت ششم

  پرفیوژن اسکن(عکس رنگی قلب): از توموگرافی کامپیوتری ارسال فوتون منفرد (عکس رنگی قلب)درحال حاضر به صورت وسیعی استفاده می شود.