درمان واریس

بهترین متخصص آمبولی دراصفهان

مرکز فوق تخصصی دکترمحمودهادی زاده (03132242165 و 09211016462) یک مرکز پرسابقه است .

در واقع مرکز واریس وآمبولی دکتر هادی زاده سابقه ای بسیار طولانی دارد.

این مرکز واریس ازسالهاقبل درزمینه تشخیص ودرمان انواع بیماریهای عروقی ، آغازیکارنموده وبه ارائه خدمت به هموطنان عزیزازسراسرکشورمی پردازد.

دکتر هادیزاده بهترین متخصص واریس اصفهان و بهترین متخصص آمبولی در اصفهان هستند.

بهترین متخصص عروق در اصفهان

یکی از بیماریهای شایع عروقی که دکترمحمودهادی زاده ، بعنوان بهترین متخصص عروق دراصفهان(بهترین فوق تخصص عروق اصفهان) .

به درمان موفق آن بااستفاده ازانواع روشهای درمانی گوناگون می پردازند، بیماریهای عروقی ناشی از ترومبوز(لخته خون)(DVT) ، آمبولی ریه وبیماریهای مشابه می باشد.

ازآنجاکه درمان این بیماریها، درکناردرمان واریس دراصفهان(لیزرواریس دراصفهان)  انجام می گردد.

لذا جدیدترین مطالب علمی سرلوحه امور بوده وهست.

در مرکز واریس اصفهان باروشهای گوناگون وبسیارموفق ، توسطایشان درمرکزواریس وبیماری های عروقی اصفهان انجام می گردد.

دکترهادی زاده بعنوان بهترین متخصص آمبولی دراصفهان( بهترین متخصص ترومبوزدراصفهان)(بهترین متخصص درمان لخته اصفهان)(بهترین متخصص DVT دراصفهان) شناخته می شوند.

درمان لخته خون :

لخته های خونی ممکنست به دلایل مختلف ایجاد شوند .

بهر حال چه این لخته ها در اثر واریس ایجاد شوند یانه ، باید تحت درمان دقیق قرارگیرند.

در مورد درمان در سایت بهترین متخصص واریس اصفهان مطالب زیادی وجود دارد.

درمان لخته خون ، بسته به اینکه لخته خون(ترومبوز)منشا شریانی داشته باشدیاوریدی، متفاوت است .

همچنین شدت ومیزان درگیری عروق توسط ترومبوزنیزتاثیرمستقیم برنحوه درمان دارد.

دراین مورد به مطالب بهترین متخصص آمبولی اصفهان مراجعه کنید.

چنانچه منشا لخته خون، شریانی باشد ، معمولابااستفاده ازداروهای ترومبولیتیک یاآنتی کوآگولان ونیزداروهای ضدپلاکت، به درمان آن می پردازیم .

درمواردبسیارکمی نیزنیازبه مراجعه به جراح عروق وجوددارد که بیماران به بهترین جراح عروق اصفهان مراجعه می نمایند.

شیوع ترومبوزهای وریدی وسرخرگی

ترومبوزها(لخته های خونی) بامنشاوریدی(سیاهرگی)شیوع خیلی بیشتری نسبت به ترومبوزهای سرخرگی دارند ومعمولاباعث درد وتورم(ادم )پامی شوند .

دردرمان ترومبوزهای سیاهرگی(ترمبوز وریدی) نیزازداروهای مختلف استفاده می شود.

ازجمله آنتی ترومبوتیک، ترومبولی تیک، ضدپلاکت(دربرخی موارد) و بسیاری داروهای دیگر در درمان این مورد بکارمی روند.

نیزدربرخی مواردازمداخلات اندوواسکولرمانندتعبیه فیلتر دروریداجوف تحتانی،ترومبکتومی(خارج کردن لخته بااستفاده ازکاتتر) ، ونوپلاستی و…..استفاده می نمائیم.

اگر لخته در اثر واریس باشد مطالب فراوانی در مورد آن می توان بیان نمود .

در مطالب مربوط به بهترین متخصص واریس اصفهان در مورد لخته ناشی از واریس مطالب زیادی وجوددارد.

لخته

دیدگاه‌ خود را بنویسید