دکتر رضاهادی زاده :

دکتررضاهادی زاده
دکتررضاهادی زاده

نام وآوازه دکتررضاهادی زاده(پدرارجمندوفقید اینجانب، دکترمحمودهادی زاده) ، بعنوان استادی متبحر، مدیری توانمندوالگویی کامل برای دانشجویانی که دردانشگاه اصفهان ، افتخارشاگردی ایشان راداشتند، همواره جاویدودرخاطره هاحک شده خواهدماند.

وازسویی باکمبودامکانات مواجه بودند، باسختی های خاص خودهمراه بوده است.

باآموزش قرآن کریم ودرکنارآن یادگیری گلستان سعدی آغازنمودند.

علاقه ذاتی پدرم( شادروان دکتررضاهادی زاده) به کسب علم ودانش و سبب می شدتاایشان بسرعت آموزشهای اولیه رافراگرفته وبه مدارج بالاترصعودنمایند

اهمیت به ورزش

درتمامی دوران جوانی تاحدودپانزده سال آخر و انجام منظم حرکات ورزشی موردتوجه خاص ایشان بود.
ورزش موردعلاقه شخصی ایشان، ورزشهای بدنسازی وزورخانه ای بود
عکسهای فراوانی از دوران نوجوانی وجوانی ایشان باوسایل ورزشی ودرحین ورزش دردست است.
این اهتمام به ورزش، تاقبل ازشروع انبوه فعالیتهای اجرایی دانشگاهی و تدریس فراوان دردانشگاههاادامه یافت.

همزمان وپس ازاتمام این دوره و به تعلیم وآموزش مشتاقان علم دراین سرزمین دانش پرورمی پردازند.
جدیت ایشان درآموزش وتعلیم مطالب موردنیازمتعلمین، زبانزدهمگان بوده وهست.

دکتررضاهادی زاده طی کردن دوران تحصیلات دانشگاهی ، بابالاترین نمرات ، ازافتخارات تحصیلی ایشان است.
گذراندن دوره های مختلف تحصیلی بدون وقفه ادامه یافت و باکسب بالاترین مدارج علمی واخذ درجه دکتری به پایان رسید.

کسب رتبه اول دربین کلیه دانش آموختگان دانشگاه تهران، منجربه تشویقهای فراوان وجوایز ویژه ذیقیمت شد.

ادامه مطالب درموردایشان رادرمقالات بعدی پی می گیریم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید